Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 8694|Trả lời: 87

[Vocal] Trọn bộ Cohen

  [Lấy địa chỉ]

27

Chủ đề

2

Fan

45

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
142
Đăng ký
27-9-2012
Bài viết
73
Bạn
0
Đăng lúc 10-12-2014 16:00 |Xem tất
Bài được yeunhac sửa lúc  10-12-2014 16:01 ; N  E) v) d- R# C5 S' D

. W* Y8 ]2 u/ p  g9 `) OLeonard Cohen - The Complete Studio Albums Collection (FLAC) (2011): h- I1 O7 R0 n3 r- @( ?2 I% @. P+ r
EAC Rip | Flac(tracks) - cue - log | 2.65 GB | 11 CD | No Scans/ P1 H: `# |0 c+ r+ L% B8 k; |
Genre: Folk rock+ c1 a/ C1 D! v' y
The Complete Studio Albums Collection contains all 11 of Leonard Cohen's remastered studio albums packaged in special a lift-off box along with a lavish 36-page booklet including all discographical annotations and recording information, as well as a brilliant 1,300-word essay by Pico Iyer.6 H: }0 r8 U. v: c/ L
  K/ F4 b8 D% p. T
Tracklisting
6 M* @9 _" n1 G0 Mdisc 10 F( `  b+ U  z( C6 X& g
o 1. Suzanne" T( j3 U# Q4 s+ l0 m- U
o 2. Master Song
6 a+ ]6 e( B9 \o 3. Winter Lady
: x) q1 I. n0 do 4. The Stranger Song; H2 Z  H5 [8 d4 r/ O: E
o 5. Sisters of Mercy
; A5 [& [: O! F! ?. l( C6 [o 6. So Long, Marianne
9 s, X1 [5 m1 A* J$ Ao 7. Hey, That's No Way to Say Goodbye
, D! H/ N. N( r2 s. o8 [2 ~o 8. Stories of the Street* o0 `3 U6 ^5 ^. _  h
o 9. Teachers: k) S7 f# e1 T  V* N0 S$ j& Q
o 10. One of Us Cannot Be Wrong
# F$ @5 d2 ?8 W7 r/ f" \6 y" T7 R$ Pdisc 23 v# _4 q. F1 k9 p4 E" H
o 1. Bird on the Wire
% a* B& P9 ]7 R. a. [% no 2. Story of Isaac/ _$ Y8 L$ K+ k1 n3 E
o 3. A Bunch of Lonesome Heroes
* Z/ t2 U" V2 a. V- jo 4. The Partisan3 l6 p" {3 y6 }; s/ j! n9 Q
o 5. Seems So Long Ago, Nancy
# {* |$ {" M# W9 Z6 co 6. The Old Revolution; E' Q1 _$ n% `  E1 f4 y3 [
o 7. The Butcher( f) ?6 y3 y7 U; R
o 8. You Know Who I Am  v, M" i2 v' K$ U7 [! N& Z( O8 f4 @
o 9. Lady Midnight. f) e$ Z" V* p' S* u5 K1 J
o 10. Tonight Will Be Fine3 Z9 e6 L) H  K' c% B$ J4 @
disc 3
) J6 Y! u/ H7 H" Lo 1. Avalanche
7 {9 Q0 E' O! d" l* O% p& E. Jo 2. Last Year's Man3 x3 W6 J7 w: J; w3 a! o1 ?
o 3. Dress Rehearsal Rag! S& M+ T( I( V
o 4. Diamonds in the Mine* Q+ X' i: ?5 y
o 5. Love Calls You by Your Name
5 q! z1 T7 t( ]7 A, X1 K. E/ mo 6. Famous Blue Raincoat4 ~: o9 |# i$ _8 N; B0 \& C
o 7. Sing Another Song, Boys
& a  ^7 F" v$ `5 U$ z* Y, Ro 8. Joan of Arc1 }2 e/ [5 a9 u5 v6 Z( P
disc 4
' o; x1 B& p, U4 l% z3 i8 so 1. Is This What You Wanted+ s' E4 A8 Q; C7 c$ U$ \; O
o 2. Chelsea Hotel #2" j; ?) {+ }  a" k+ F& h9 C2 ~
o 3. Lover Lover Lover( \/ z4 ~& Z) `( d6 Q6 y
o 4. Field Commander Cohen
2 D5 t" d  K& P8 K! Co 5. Why Don't You Try
  Q. e/ ?4 y7 v1 uo 6. There Is a War" D. I- {; k1 }; T6 x
o 7. A Singer Must Die- {1 B+ s1 }1 E2 g4 y) f; E
o 8. I Tried to Leave You/ ^* i. l/ Y2 {2 T$ O1 C
o 9. Who By Fire
8 k8 ?) \) k  \o 10. Take This Longing
* Z4 B  I7 o" Q# P8 ~o 11. Leaving Green Sleeves. i* X; M8 z9 i. |$ `
disc 5
! k0 G8 R: q) H4 C8 No 1. True Love Leaves No Traces  D9 ~0 \6 n( e( }) {
o 2. Iodine
' S: A& ]# R# xo 3. Paper Thin Hotel
. ]2 j/ @6 K8 ~& Z* t' S5 |o 4. Memories! W  O# Z: u& R
o 5. I Left a Woman Waiting" d0 u; \" f" J! z4 p
o 6. Don't Go Home with Your Hard-On, d4 u% m( ~3 Y! Z. B2 s& G
o 7. Fingerprints/ V5 N) R( Z  P5 m0 ^* J
o 8. Death of a Ladies' Man
+ e2 `  k  t$ kdisc 6# W, S- P; H: r) l
o 1. The Guests
6 k( O: `# L7 z4 Uo 2. Humbled in Love4 H9 w6 t1 ^6 l$ `& @/ [
o 3. The Window0 j2 d% m4 V- s9 X0 `1 V1 S
o 4. Came So Far for Beauty- r! n4 A( K& W; P) d9 ]( d/ [
o 5. The Lost Canadian [Un Canadien Errant]
8 _) J2 H/ W* k1 j% ro 6. The Trait o 7. Our Lady of Solitude
. R3 z9 M2 K) u$ ^; Go 8. The Gypsy's Wife0 \0 c+ y- c3 X& ?0 y
o 9. The Smoky Life; G$ y5 A. {; y8 o& {* D: h  i
o 10. Ballad of the Absent Mare* n, B6 I) F1 q, d
disc 7, R" I7 X. I; n
o 1. Dance Me to the End of Love4 A$ B& Z9 e" Q  S+ N
o 2. Coming Back to You1 a8 P+ a; N" s1 e
o 3. The Law
7 [$ A6 I' _# g, U' |o 4. Night Comes On
8 c7 ~3 J9 y# c4 To 5. Hallelujah
) C5 a& m$ V( S$ @' bo 6. The Captain$ d7 T9 l1 w+ z! ]' [
o 7. Hunter's Lullaby9 g; U8 Q: N! y, u& g
o 8. Heart with no Companion
$ }" |; ^' [/ M& X0 Ro 9. If It Be Your Will8 `- L9 B: z  `! U) L, |
disc 8
# W8 t' U) Y! T, F. g+ M; Q' fo 1. First We Take Manhattan# u7 I, Y9 U; T: T( f
o 2. Ain't No Cure for Love: w: ~8 H& Q* O
o 3. Everybody Knows7 G$ A7 ?: X. [/ _  n/ o3 u) D
o 4. I'm Your Man5 s- I4 l+ F, m& G- {) ~! t. W
o 5. Take This Waltz
3 ^2 i2 F+ k" b  L( do 6. Jazz Police
/ Z8 C* J! y; N- Q6 Q2 q  P- p! Lo 7. I Can't Forget: }: i9 x0 z* p/ O
o 8. Tower of Song, |, K6 R9 v3 t
disc 9# u1 X- b7 k. R5 K: D$ n
o 1. The Future
4 p7 Z- L# a' A6 d2 B0 O. t& H* t& J+ bo 2. Waiting for the Miracle/ @" T7 @* ?- J
o 3. Be for Real, g3 P, _8 \- u7 x
o 4. Closing Time
' `; @. t5 Y! x# x, ~* k4 x3 g7 xo 5. Anthem" S* b' Q* V8 z1 N+ a
o 6. Democracy
7 M  R: G: C4 c4 s( |o 7. Light as the Breeze
) ^0 @% i, Q& uo 8. Always( L9 k$ g8 [! V  \4 k+ z
o 9. Tacoma Trailer- T, J. b! `. @9 R; O
disc 10
4 p9 T( Q' J" |8 P% g1 R# ^0 W$ Eo 1. In My Secret Life: Z3 J) ?; p# ^/ x& e( u0 ]/ X
o 2. A Thousand Kisses Deep
$ B; W0 w6 ?% ^o 3. That Don't Make It Junk/ ^3 t: T1 l3 C( e( D' J* [+ {: Y$ M
o 4. Here It Is
9 k4 F6 N' ?$ }& |1 ]6 eo 5. Love Itself
& S! V% v7 K7 ]+ M% ?o 6. By the Rivers Dark7 ~) A0 {  T2 Z" n
o 7. Alexandra Leaving
, S  |  w+ K* ^4 Zo 8. You Have Loved Enough/ Z4 \: y* D9 Q5 Q3 I
o 9. Boogie Street
& H, H& X2 K, [& ko 10. The Land of Plenty
1 ~7 s4 u7 w' k; J: g# C. tdisc 11
0 C! N% \5 m# [% F" R6 ]8 ao 1. Go No More A-Roving0 ^( h' G+ m8 r; V& ?
o 2. Because Of
, c0 {5 X1 C: S4 c: ]3 bo 3. The Letters$ p6 W- S, Y" v- S
o 4. Undertow
3 T0 h( Z. M5 N7 X4 C8 M4 uo 5. Morning Glory' l" u0 s2 w* a$ J7 h( ]# ~
o 6. On That Day! J* h+ Y: r3 O' y1 L- d
o 7. Villanelle for Our Time
& b' U3 R+ d& s! S, ~o 8. There for You
) i8 p: o2 l4 U& k/ `8 J& U5 D: U5 Jo 9. Dear Heather
' a; U: @4 K. C, Ko 10. Nightingale& o. f  B' L& e& c
o 11. To a Teacher1 m+ u4 g* M  O" {
o 12. The Faith
' Y: {+ q' _+ s* O8 do 13. Tennessee Waltz6 s  S0 Z9 F% G  I; X- `

+ Y& l3 G0 [2 V& \
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
208
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 09:55 |Xem tất
cám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0904141624
Thích
0
Đăng ký
11-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 21:43 |Xem tất
thanks bạn rất nhiều !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2014 09:20 |Xem tất
cảm ơn Bác chủ nhiều lém ....
# r* C# I* o% V) |* q% _
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0983750449
Thích
0
Đăng ký
9-12-2014
Bài viết
26
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 09:07 |Xem tất
Thank bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0934067227
Thích
0
Đăng ký
26-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 12:12 |Xem tất
Dang tìm kiếm đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2014
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2014 23:24 |Xem tất
Cảm ơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12

Chủ đề

2

Fan

1

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
30-11-2012
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 22:25 |Xem tất
thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-9-2013
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 23:46 |Xem tất
Thank you very much!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0933696312
Thích
0
Đăng ký
14-1-2015
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 14-1-2015 21:28 |Xem tất

$ Z% ], N2 @! T. tcám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 22-1-2020 00:43