Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 6747|Trả lời: 81

[Vocal] Trọn bộ Cohen

  [Lấy địa chỉ]

27

Chủ đề

2

Fan

45

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
141
Đăng ký
27-9-2012
Bài viết
73
Bạn
0
Đăng lúc 10-12-2014 16:00 |Xem tất
Bài được yeunhac sửa lúc  10-12-2014 16:01
" t* F$ P; K& O7 B: p- R- n: b4 I: o0 b
Leonard Cohen - The Complete Studio Albums Collection (FLAC) (2011)+ ~+ B; v) v7 H) H/ {! P
EAC Rip | Flac(tracks) - cue - log | 2.65 GB | 11 CD | No Scans3 }8 a' W. e: D* c$ s; t5 S" [
Genre: Folk rock+ F( K( ~" ^  j2 ]# x
The Complete Studio Albums Collection contains all 11 of Leonard Cohen's remastered studio albums packaged in special a lift-off box along with a lavish 36-page booklet including all discographical annotations and recording information, as well as a brilliant 1,300-word essay by Pico Iyer.% C6 Q& h* a* v; v
+ j6 }7 w! C$ o
Tracklisting
! J' G* }4 G) e  U" B/ }, Z. sdisc 1
& {+ b) N8 c$ M+ u4 Eo 1. Suzanne% Y" }: v0 `: e
o 2. Master Song
! R0 I; \. Q$ t. ?+ Jo 3. Winter Lady
0 ?6 O4 n' \3 C7 c4 fo 4. The Stranger Song
: f% X. Q" {6 N- io 5. Sisters of Mercy9 B! v# e6 u$ A/ a, [( ^9 q
o 6. So Long, Marianne
& c6 ]) s1 m2 `) {7 t( To 7. Hey, That's No Way to Say Goodbye
( {2 {& X, N4 w6 U0 g+ t$ q: No 8. Stories of the Street
* @1 r- N$ `: c5 Bo 9. Teachers
7 ^) T& p/ `  Wo 10. One of Us Cannot Be Wrong
% w( _; O8 x7 f2 gdisc 2
7 R! \0 F5 X4 q3 ho 1. Bird on the Wire
) h/ \) B3 W& u* V4 oo 2. Story of Isaac9 ]! @/ |: y/ P  y  K6 d2 N
o 3. A Bunch of Lonesome Heroes+ s1 A7 P, d- Q# b
o 4. The Partisan  |- E0 B( W; t2 f) T; {5 H
o 5. Seems So Long Ago, Nancy, S6 i. A# L' }. D+ v% ]. v1 Q  K; q
o 6. The Old Revolution
8 a1 [" B9 Y. _& y: vo 7. The Butcher
$ Y/ v& c, ~& Z! U: to 8. You Know Who I Am5 Z" r6 w  j& i& n' c
o 9. Lady Midnight9 p3 o; ]- G0 ]# U1 P2 Y
o 10. Tonight Will Be Fine
. _1 Q, z4 g# N$ vdisc 37 C7 F0 j6 t. Q* r# j. G
o 1. Avalanche; W+ p* u, {! m: p6 u
o 2. Last Year's Man  _( D/ G' r' P. v, F
o 3. Dress Rehearsal Rag
6 D; l3 G. Z/ o) q* E+ Oo 4. Diamonds in the Mine
/ G9 Q4 w% W/ H; \4 T( t$ W; i8 @o 5. Love Calls You by Your Name5 b9 W' `# f" M  v0 B4 y
o 6. Famous Blue Raincoat" i, n% q% E$ p$ i: y+ Y/ p
o 7. Sing Another Song, Boys
: J) ]; w) X) y, U' do 8. Joan of Arc
  ?- |% V  l/ adisc 4
, i1 p3 M1 I& e! p) U& r8 ^o 1. Is This What You Wanted
7 Z3 o( f% R, ]4 l6 so 2. Chelsea Hotel #2
7 W% |/ _( j) U) G: h: Fo 3. Lover Lover Lover
) i1 m+ p: k( \! X. ?o 4. Field Commander Cohen
3 J, T# X1 J: h- E7 I3 H* yo 5. Why Don't You Try
- s1 ?2 h0 X; y! w) u7 R6 N8 Do 6. There Is a War
# L. g2 k- {* O8 @9 \5 po 7. A Singer Must Die7 t% k4 Q; J3 M
o 8. I Tried to Leave You8 P9 w" t6 C+ H9 ~* G
o 9. Who By Fire9 u9 e: G: W2 w8 x- q# }
o 10. Take This Longing
" @1 n& ~. ]. U5 h/ Z5 L$ co 11. Leaving Green Sleeves
4 i# ?3 ?, e0 z& }# u/ rdisc 5
" Q- H0 z& b2 h" e$ O) To 1. True Love Leaves No Traces3 `% o* {; i3 x- [
o 2. Iodine( ?" J+ d1 {7 z. v' @4 {" E9 O
o 3. Paper Thin Hotel' _" r7 \6 M. T
o 4. Memories
& {0 s: F# ^  ?/ I3 {$ u  yo 5. I Left a Woman Waiting) U4 q2 e0 P$ z+ J
o 6. Don't Go Home with Your Hard-On
& A4 j/ e' Z' b; R' t( Ho 7. Fingerprints
! T# \( H1 s. O! o9 W5 _$ V1 Jo 8. Death of a Ladies' Man' ]- w7 e. E3 w
disc 6" L% r- S9 _$ H2 D4 R
o 1. The Guests2 D; M" o$ r) D* N4 C4 _, ~3 Q" ]
o 2. Humbled in Love$ J+ D; r$ j6 W0 Q2 S& e+ C/ c
o 3. The Window! x4 H! J5 E) o$ |+ ~5 k1 O; W
o 4. Came So Far for Beauty  }% W$ w6 W- |7 T% ?3 H
o 5. The Lost Canadian [Un Canadien Errant]# C1 G9 U0 J  _$ m6 Y- ?+ c3 ~! ^+ t, L
o 6. The Trait o 7. Our Lady of Solitude( ?9 S' ]1 A$ o1 x" M2 J
o 8. The Gypsy's Wife
& r$ y: u* c. h. `- A/ y4 No 9. The Smoky Life# \. D% Y+ P8 V& |5 ^4 P& b) |, Q
o 10. Ballad of the Absent Mare7 H6 A% b" ^3 v
disc 7. P3 |. |9 J- t6 z# j' A0 b4 G
o 1. Dance Me to the End of Love
) w. p7 |+ W) v3 |6 r' fo 2. Coming Back to You1 W1 P5 F1 L  b8 {% y2 \
o 3. The Law
* Q5 {7 H/ P* |% k# G/ u1 Fo 4. Night Comes On0 o2 m& X5 B- Y: K2 O
o 5. Hallelujah2 i! r" m0 S0 h; k# j; ]
o 6. The Captain  [, }0 s8 c3 T6 b. o& s1 [
o 7. Hunter's Lullaby* F* A6 U0 M/ ?6 T
o 8. Heart with no Companion
) d1 n( V- @5 f) e7 }4 j; Yo 9. If It Be Your Will
* F2 h# R2 ?! ]! T. E1 Q0 c7 mdisc 8
2 V, ]& `+ U  z% f) D; D8 }o 1. First We Take Manhattan2 `1 u" u2 q4 J2 m$ n4 O' e) y/ l
o 2. Ain't No Cure for Love
0 Y, `; @& W7 j4 d- f* s( Go 3. Everybody Knows$ Q/ C7 E9 I( {8 Y
o 4. I'm Your Man! K) }: U! `2 X6 d' V+ ^# i
o 5. Take This Waltz
0 o  X: m* Z7 o- P, E! g# o: Z2 Uo 6. Jazz Police: ?1 a' W; s) T! k# R
o 7. I Can't Forget3 M& L" A1 Q, ?3 Q+ |5 D" l/ X  u
o 8. Tower of Song" Q. F& x3 K" V2 [8 _
disc 96 `2 o: d) D7 G  a' k
o 1. The Future
  @9 `$ T& z: \2 h/ k, ]2 Vo 2. Waiting for the Miracle2 C8 y$ u) g4 ?  T
o 3. Be for Real
- f& X9 D5 j7 }+ m! T  G; ho 4. Closing Time! |' g8 S. C% q% {  F
o 5. Anthem
5 R+ ~2 ?* [0 I# U( xo 6. Democracy( S& t0 N! }0 o" n) a
o 7. Light as the Breeze
! x! Y7 J5 v: z9 r- Ro 8. Always
' n- _) s2 j! b; Y; f4 ko 9. Tacoma Trailer5 c7 L- A1 Y: r' H
disc 10
. N% U) T& G# J, d3 Ao 1. In My Secret Life$ d9 k; s& _( A: n( n# n. D& E
o 2. A Thousand Kisses Deep
& k4 u0 \4 b/ y/ E6 \6 E' @o 3. That Don't Make It Junk
' `; n4 T9 e( P. no 4. Here It Is
: U$ E$ r/ g- ]% m9 @- q; K" oo 5. Love Itself
0 S  e2 O1 g0 r5 h& s1 Uo 6. By the Rivers Dark% D% E- s  m! b* l
o 7. Alexandra Leaving& A0 H) x" z& ?3 F
o 8. You Have Loved Enough2 N6 X- p- d# U+ _, Y2 A/ e
o 9. Boogie Street7 E7 ~( f- Y8 p7 x) ?
o 10. The Land of Plenty8 v; G5 n' {3 F% o0 f
disc 11
7 R0 e) ?% ]- k. |! w- b$ M$ Xo 1. Go No More A-Roving
- ?+ x) z% q5 v& y3 y6 k( yo 2. Because Of5 r& M+ F$ w) T2 n: e6 i: g) E) P
o 3. The Letters& W. f9 H& U: L
o 4. Undertow
. \9 [" o& t4 d5 d8 ~o 5. Morning Glory3 H$ Q; a: ^$ W; s  w; c/ F% z
o 6. On That Day: z! C& l0 ?0 w: P
o 7. Villanelle for Our Time
& l1 R2 S+ v; f" S2 w2 n0 b! Bo 8. There for You7 ^% K6 [3 f  f* i
o 9. Dear Heather! [1 X0 z$ \! L: q. @9 P4 w
o 10. Nightingale
  M. |7 @* F' j1 A# h8 A# B3 Xo 11. To a Teacher
; `# L4 b$ x3 b6 s4 Uo 12. The Faith
; H  C5 D3 B! A2 @! _/ o. x, Ho 13. Tennessee Waltz
/ e6 g$ d/ Y3 P" N  ]! Q6 U& e) ^% J8 ?& I* H
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
208
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 09:55 |Xem tất
cám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0904141624
Thích
0
Đăng ký
11-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 21:43 |Xem tất
thanks bạn rất nhiều !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2014 09:20 |Xem tất
cảm ơn Bác chủ nhiều lém ....
& l4 X3 M3 }6 o# s/ n2 h
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0983750449
Thích
0
Đăng ký
9-12-2014
Bài viết
26
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 09:07 |Xem tất
Thank bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0934067227
Thích
0
Đăng ký
26-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 12:12 |Xem tất
Dang tìm kiếm đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2014
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2014 23:24 |Xem tất
Cảm ơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12

Chủ đề

2

Fan

1

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
30-11-2012
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 22:25 |Xem tất
thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-9-2013
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 23:46 |Xem tất
Thank you very much!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0933696312
Thích
0
Đăng ký
14-1-2015
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 14-1-2015 21:28 |Xem tất

; b! Z$ j- y! b# C; x5 M/ e2 b* w; dcám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-7-2018 12:54