Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 5923|Trả lời: 79

[Vocal] Trọn bộ Cohen

  [Lấy địa chỉ]

27

Chủ đề

2

Fan

45

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
141
Đăng ký
27-9-2012
Bài viết
73
Bạn
0
Đăng lúc 10-12-2014 16:00 |Xem tất
Bài được yeunhac sửa lúc  10-12-2014 16:01
3 V. n. n! C  L4 L- V2 d
) X) z! ?2 @/ R2 g# Y( ?1 SLeonard Cohen - The Complete Studio Albums Collection (FLAC) (2011)5 w* p4 G  A4 {- q! c7 }1 l
EAC Rip | Flac(tracks) - cue - log | 2.65 GB | 11 CD | No Scans
4 @3 J. e% B+ ]. m: e( j8 k0 n  GGenre: Folk rock
: s  C7 c- n) r( w: u1 R* FThe Complete Studio Albums Collection contains all 11 of Leonard Cohen's remastered studio albums packaged in special a lift-off box along with a lavish 36-page booklet including all discographical annotations and recording information, as well as a brilliant 1,300-word essay by Pico Iyer.
6 [7 |- ]# w9 k6 {# t, X
! l  j7 q* j! ~7 W0 rTracklisting# [5 v0 @, G0 A& W
disc 1
; k1 W6 f: I  W$ j; L, T4 s+ Yo 1. Suzanne" f1 B0 Q8 n$ _  C
o 2. Master Song3 W* e: u' w, ^* a' S
o 3. Winter Lady
, b9 k, ~: J, i! do 4. The Stranger Song
6 I& j* _4 n: f" do 5. Sisters of Mercy
7 B5 q: Y$ @  ]& A9 T. D& ^o 6. So Long, Marianne2 K) H# `% W# f; W1 t" g
o 7. Hey, That's No Way to Say Goodbye1 T3 U7 d7 ]8 ^6 Z9 c
o 8. Stories of the Street$ J6 S4 E* P9 W) s2 }
o 9. Teachers' D; M( F2 x+ J; s0 Q2 k  Z8 n- D
o 10. One of Us Cannot Be Wrong3 d7 H6 N/ g5 {" P# D4 ?) t
disc 2) K1 j/ J4 W! N1 ^" e1 f' u. V
o 1. Bird on the Wire: U& r$ H+ [9 p& H
o 2. Story of Isaac% s# `/ `! z' d- m
o 3. A Bunch of Lonesome Heroes
. d8 ~) ^' |& `! J! B( Jo 4. The Partisan$ r8 @5 b2 Q! ]6 H6 K5 w
o 5. Seems So Long Ago, Nancy( t& h) l5 @: T, |8 k! ]: t. S
o 6. The Old Revolution
: @- j0 ]+ {7 Y2 Ao 7. The Butcher
7 j& x: C( N7 u" `- e: ro 8. You Know Who I Am' r! N, I1 d  |$ N8 I
o 9. Lady Midnight2 R/ R. H7 G, q! f. t
o 10. Tonight Will Be Fine+ S+ e" ^9 X5 H! C7 |6 z
disc 3
6 @& `9 Y$ s4 z/ Go 1. Avalanche( l6 r0 k( ?, e' M" v5 j2 q
o 2. Last Year's Man
8 i/ l8 X/ F. @- \0 b; {& s6 so 3. Dress Rehearsal Rag& r) ?3 W0 Y6 H% z% P$ R
o 4. Diamonds in the Mine
) \& @9 M: \- |$ T9 ko 5. Love Calls You by Your Name- i7 P" O* W! U) k
o 6. Famous Blue Raincoat7 P, j6 v0 e1 k4 ]" R6 G& j
o 7. Sing Another Song, Boys# ^7 U1 R/ V9 E( y0 y
o 8. Joan of Arc
( B" D8 W! ~  Q# a* M, \disc 4
$ F, W0 I  O% B# B- }$ Uo 1. Is This What You Wanted
' v: B* j4 z0 ~$ v  Ro 2. Chelsea Hotel #21 E+ }; G4 T9 G, |0 F$ Y
o 3. Lover Lover Lover. z/ W$ I+ L$ c! w
o 4. Field Commander Cohen  d) Z3 Y# f+ ^' z3 N8 u
o 5. Why Don't You Try
) f+ E5 I  `* lo 6. There Is a War
5 e* s! a! R' C. n8 H7 G+ bo 7. A Singer Must Die+ k: N3 |6 t) J; `
o 8. I Tried to Leave You
! |4 k* F8 I/ k) }o 9. Who By Fire& D0 d3 t0 ?  v, C
o 10. Take This Longing
! W# n/ q2 O( V  P; g% _$ ?o 11. Leaving Green Sleeves
# @4 U8 H( @# b" H7 Sdisc 5
' p/ K8 c) u% |o 1. True Love Leaves No Traces
" b+ E2 K, Y+ ~( l# Uo 2. Iodine
0 T# Q  k! [# }0 x7 c# P! Ho 3. Paper Thin Hotel! Y% W3 r; l: ~* B
o 4. Memories
5 [: l" E& R- l' ^0 o: J9 Io 5. I Left a Woman Waiting
6 S* T: ]( J4 H- d! \o 6. Don't Go Home with Your Hard-On4 j! Q) c( ]1 i5 l9 M( p
o 7. Fingerprints# ?6 U0 B# Z6 t3 ]0 L& F
o 8. Death of a Ladies' Man- e! s7 Z4 [- U0 ]6 j2 V1 L3 t
disc 6
* J/ u! B% i" A0 z# ^o 1. The Guests. I5 Q+ n. K" v  u5 g6 M
o 2. Humbled in Love' S7 ~3 y* G2 V1 t2 k5 z4 ^
o 3. The Window
# `" y7 Y$ \) x8 w3 Mo 4. Came So Far for Beauty
: x! e* f: ~$ p! c: J* h# fo 5. The Lost Canadian [Un Canadien Errant]
" Y- c+ u4 e7 s& Vo 6. The Trait o 7. Our Lady of Solitude
2 A- h7 W0 v# h/ Yo 8. The Gypsy's Wife, k" A1 [) X1 `6 }
o 9. The Smoky Life4 J3 l- }' s: M& v9 Y# m
o 10. Ballad of the Absent Mare
* P- B7 }" w/ \' F, S6 qdisc 7
' @7 t) R( o/ g* M0 Qo 1. Dance Me to the End of Love) ?3 w# L3 a1 a1 `; ]
o 2. Coming Back to You
& ~; X! \  {" J: x6 W7 to 3. The Law* m$ R! x$ m* V8 T/ y2 _
o 4. Night Comes On* h* p9 ^9 v! k3 y
o 5. Hallelujah
1 G7 j9 F' ?3 P7 Q- Xo 6. The Captain* n# \# T$ g  d! b2 j# i
o 7. Hunter's Lullaby
0 Z. L0 n- W! To 8. Heart with no Companion/ g" f* g+ r/ o8 O1 D/ v- k4 P" w/ V
o 9. If It Be Your Will3 w4 Z. }& [6 v% m
disc 8) ^4 c. Y( ]  M0 d* `+ e! _$ g2 f
o 1. First We Take Manhattan
. {/ }4 [  w* T) t. {o 2. Ain't No Cure for Love" e- }) Y; E. ?! v" p/ Y. M0 d$ d8 _
o 3. Everybody Knows" c& o0 N4 Q, H2 T! }+ ~
o 4. I'm Your Man
* B" S8 ~* q3 O! Y4 E2 io 5. Take This Waltz9 D+ V, v# M' |* Z9 ^% a
o 6. Jazz Police4 V  S+ j6 V. C
o 7. I Can't Forget
& g0 e6 I( P5 x8 [' vo 8. Tower of Song0 D3 _- K2 {4 A1 o) l4 g# g! }
disc 90 d; F9 q! G% {- j+ K( ]. q
o 1. The Future7 q- |( k- m+ t9 s
o 2. Waiting for the Miracle
" ]3 X' M! c" W: I( M3 Z+ uo 3. Be for Real$ z% b0 ]& \" B! c0 F# U
o 4. Closing Time+ k1 q$ z% k& l) [' `% b
o 5. Anthem) @7 S! ?& p# x- Q% `) T* r
o 6. Democracy
/ B6 `% m; A3 K8 \. c) {2 r4 Uo 7. Light as the Breeze
4 V" m% g+ |2 R' P( W9 Oo 8. Always0 T0 u( h  V/ r/ H. ^
o 9. Tacoma Trailer3 s% D! \, y! i( ~7 ^
disc 10
; ~1 T& V0 V0 ^" `: Ko 1. In My Secret Life3 q; O" ]( {, d9 m0 C
o 2. A Thousand Kisses Deep0 T6 I2 g0 \+ f7 m4 y% i
o 3. That Don't Make It Junk
' m0 w% I4 h# |+ K4 v3 G( L4 H& Q6 Zo 4. Here It Is; T& J3 R  G! i, F
o 5. Love Itself! C5 h1 k, \: g# S8 k: _! W
o 6. By the Rivers Dark' h$ V& a( }8 z- H* A: A
o 7. Alexandra Leaving! h' `6 [* C6 d) A2 b( L. \! q
o 8. You Have Loved Enough( B9 \% t4 c1 I2 l1 y
o 9. Boogie Street. B  F+ Z% s% D9 S5 |
o 10. The Land of Plenty
! S) W3 }; C* v* s. Udisc 11
& m9 `7 `: `# ^; j$ ?! n4 r. \o 1. Go No More A-Roving# ]5 ~8 n, J3 O2 m2 k. q
o 2. Because Of( Y& N2 `! d1 W6 Y
o 3. The Letters
% h& C. ~! ]% `" Q! V) L& vo 4. Undertow
2 j: D# U# V6 [- no 5. Morning Glory* `1 D& e% G: p9 D1 J* `7 ^6 W
o 6. On That Day5 t. z* |0 @0 Y+ B& e: s
o 7. Villanelle for Our Time  P& k! w4 F* D0 R$ P: i
o 8. There for You
/ ], A8 p# V4 d9 Do 9. Dear Heather
) z; e, t" t4 C8 l0 Z4 `( so 10. Nightingale
. X% J* a; @0 U, _o 11. To a Teacher( {5 I8 ]8 {% Q4 f; S8 A
o 12. The Faith
( Y# E- j/ P: q. Co 13. Tennessee Waltz# o! I+ M. H+ ]% a7 M/ [3 y
* i& Z/ ]& B0 \( n5 c' ?9 U, h8 ]
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
203
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 09:55 |Xem tất
cám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0904141624
Thích
0
Đăng ký
11-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 21:43 |Xem tất
thanks bạn rất nhiều !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2014 09:20 |Xem tất
cảm ơn Bác chủ nhiều lém ....
* J+ o5 c( J3 v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0983750449
Thích
0
Đăng ký
9-12-2014
Bài viết
26
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 09:07 |Xem tất
Thank bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0934067227
Thích
0
Đăng ký
26-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 12:12 |Xem tất
Dang tìm kiếm đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2014
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2014 23:24 |Xem tất
Cảm ơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12

Chủ đề

2

Fan

1

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
30-11-2012
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 22:25 |Xem tất
thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-9-2013
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 23:46 |Xem tất
Thank you very much!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0933696312
Thích
0
Đăng ký
14-1-2015
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 14-1-2015 21:28 |Xem tất
! [# J- e4 Z7 F* ~5 }$ q+ x, A
cám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-12-2017 10:31