Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 7067|Trả lời: 82

[Vocal] Trọn bộ Cohen

  [Lấy địa chỉ]

27

Chủ đề

2

Fan

45

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
141
Đăng ký
27-9-2012
Bài viết
73
Bạn
0
Đăng lúc 10-12-2014 16:00 |Xem tất
Bài được yeunhac sửa lúc  10-12-2014 16:01
" K! k1 @8 G; ]3 t- q% E; l& j2 C& z+ q
Leonard Cohen - The Complete Studio Albums Collection (FLAC) (2011)
! C$ C( j- D! Y% }4 h0 |EAC Rip | Flac(tracks) - cue - log | 2.65 GB | 11 CD | No Scans# J2 l4 ~" G+ p5 N/ F9 R
Genre: Folk rock
# U0 i# ~- M7 EThe Complete Studio Albums Collection contains all 11 of Leonard Cohen's remastered studio albums packaged in special a lift-off box along with a lavish 36-page booklet including all discographical annotations and recording information, as well as a brilliant 1,300-word essay by Pico Iyer.
9 q6 C0 m9 n8 P6 Y
% J1 b4 |$ I) g$ CTracklisting
1 V" o1 a# h7 h% S* y- z4 Udisc 1
9 m% R! b9 H/ G' H& }o 1. Suzanne- g/ G" I0 x4 E6 B/ ~5 M
o 2. Master Song
( Y  V2 @$ k. |+ l: v( Z: k0 P* qo 3. Winter Lady( d. D+ @5 g) |
o 4. The Stranger Song9 B) H1 u6 s  }
o 5. Sisters of Mercy
& G- H6 R* [9 L, k& `, mo 6. So Long, Marianne
8 C" ]& X2 g7 A: zo 7. Hey, That's No Way to Say Goodbye
4 |6 t7 I# u' W# ?$ Po 8. Stories of the Street+ R4 D! }1 @$ J2 e1 j
o 9. Teachers
5 |3 }2 m' b: S7 D+ Mo 10. One of Us Cannot Be Wrong, _. n8 V/ E6 l% }# U, ]+ A* ?3 z
disc 2
  d/ q+ T; ?5 Y" j8 G3 a# R  fo 1. Bird on the Wire& f$ H/ g% R( i. V
o 2. Story of Isaac
; X* B8 M6 `2 ^% f5 F- c5 m9 Yo 3. A Bunch of Lonesome Heroes0 ]( n  D* v/ T; s' g* a
o 4. The Partisan
% W7 P7 j; v( f9 i4 U/ bo 5. Seems So Long Ago, Nancy
3 d3 L2 A, Q+ Z, |% B. ?0 ~; q( \o 6. The Old Revolution
1 q$ S& E. C2 r! Io 7. The Butcher
3 W3 y- E0 z) C3 c0 v: L& fo 8. You Know Who I Am
7 ~9 ^% P1 c4 Y$ L2 E& ]) `' g) [o 9. Lady Midnight0 Z' u6 \, R5 X( ]
o 10. Tonight Will Be Fine" u; ]) J, F. l9 t$ W: P- I* }
disc 3
( `# y: }8 S6 |# Q. _' `o 1. Avalanche
( u  m" N) ?7 g. ]+ N) d$ [o 2. Last Year's Man9 K( f0 D% p0 k8 T1 V- p6 I( G
o 3. Dress Rehearsal Rag
) k+ ^! e2 _. D, Lo 4. Diamonds in the Mine
8 u0 b( q! x. c9 G" w; t1 bo 5. Love Calls You by Your Name% T! E$ \4 |  a; t! G* ]
o 6. Famous Blue Raincoat
% n1 k( _0 d* _6 m; Z  E# Uo 7. Sing Another Song, Boys0 c  u' ~1 D! g, a0 }! v) d
o 8. Joan of Arc
9 L! K3 E( Y+ d, kdisc 4- r2 S8 g# y9 X$ }
o 1. Is This What You Wanted
) r; K  I- W, K+ r# n0 ao 2. Chelsea Hotel #22 Q- |, K. d0 u0 B1 q. a9 e6 J$ f
o 3. Lover Lover Lover4 i2 b/ L; D8 w
o 4. Field Commander Cohen
) v' K; F- f0 n) [o 5. Why Don't You Try
  a0 l. z  v- `& v8 Vo 6. There Is a War+ B& ]2 ~8 u4 n+ {( R0 O' j/ T
o 7. A Singer Must Die
8 q' `, V2 q; v" ao 8. I Tried to Leave You, F0 p4 t4 ~% f6 `
o 9. Who By Fire1 M1 I# _6 g' y* W$ z
o 10. Take This Longing
/ s3 j. \4 H: Y7 Eo 11. Leaving Green Sleeves0 V+ N% d' P- A' |
disc 5
. Z+ s: K# H: z. ]# f% io 1. True Love Leaves No Traces( X* K& d' ~$ }. E& `( [& G% |
o 2. Iodine
5 H; q6 i5 q/ B: X) x3 d% g2 Ao 3. Paper Thin Hotel. k$ o7 S# W8 [
o 4. Memories
1 q. E# y3 s% h( y% Q/ S3 u( L9 So 5. I Left a Woman Waiting
/ A0 M1 q0 K$ Q+ Y1 h% P+ W3 e; Po 6. Don't Go Home with Your Hard-On4 \8 ^* j7 @: @
o 7. Fingerprints( J2 J9 q0 d' }) F) K
o 8. Death of a Ladies' Man8 R6 ?; G, L( }9 l! x( P
disc 6- \6 j, P1 W4 c
o 1. The Guests
4 [% W! A& q# p# |o 2. Humbled in Love; J" D  r. j# |9 S6 |& E
o 3. The Window7 i* M& w2 B1 f5 Q7 E, K
o 4. Came So Far for Beauty
% [6 d7 B5 g" w# ^, Eo 5. The Lost Canadian [Un Canadien Errant]6 }2 J- w. |9 x! ~. \; R
o 6. The Trait o 7. Our Lady of Solitude
$ U  h/ |# N" Ho 8. The Gypsy's Wife9 y/ }3 |. o: ^0 {4 E$ p$ d8 {
o 9. The Smoky Life
$ Q( A! W4 ]6 K2 h7 G8 X8 jo 10. Ballad of the Absent Mare
. Y1 y: Z* m/ |/ Vdisc 7% ]% q0 x) V; ~$ e
o 1. Dance Me to the End of Love
4 e1 M6 ^' s' w4 p* i: v: |o 2. Coming Back to You
# K# K) t7 j( f/ X* q9 Io 3. The Law
$ h& y1 ~. X7 A5 ?o 4. Night Comes On7 p3 c' h- u+ f4 F
o 5. Hallelujah$ X: D: x6 `: ?/ a4 F5 `) O( v  e
o 6. The Captain
/ x' G  h/ k' R3 do 7. Hunter's Lullaby% Z9 |& U: n$ a% b9 }
o 8. Heart with no Companion, o9 _# r* T4 u
o 9. If It Be Your Will
& w  P& ~3 f  W: ddisc 8
) A; A. F( e: f0 go 1. First We Take Manhattan
. W8 u7 S) v- yo 2. Ain't No Cure for Love- m4 Q6 t; ^8 X) U& b9 H  m
o 3. Everybody Knows7 D; \1 Z" A! t+ l7 T
o 4. I'm Your Man
+ D# ], ]" k8 K" J% _7 ^( ro 5. Take This Waltz$ L1 ~4 r0 k. p: U& N8 M$ a9 f" p
o 6. Jazz Police
+ _3 _) Y/ `  n: G& h; m. b2 X" go 7. I Can't Forget
9 d" E  H" d& Oo 8. Tower of Song
2 l7 ^% N1 u4 z6 n& e" P1 ^. Bdisc 9! K) f! ^4 \0 m3 C" J# I* s
o 1. The Future
* k0 A% k4 [' o3 ~' K5 l5 E2 P0 X. r; @o 2. Waiting for the Miracle, y$ K( V$ D" R2 Z8 u8 M
o 3. Be for Real7 L& X# c5 H: I
o 4. Closing Time
3 a0 |9 m2 ]* {8 s! ^o 5. Anthem  l) F0 a" ]* c. p4 k/ M
o 6. Democracy
' t6 c0 R% b( [$ lo 7. Light as the Breeze
" Y8 o5 g' b9 j0 L( G" To 8. Always- a8 X& h, O7 O7 G1 }+ Q* Q9 K
o 9. Tacoma Trailer  z4 @! w' B3 S8 E, S: \- Y
disc 10
  N3 ?* B1 }7 f7 T% L- wo 1. In My Secret Life
8 g9 T# r9 J1 ?" N( E$ Qo 2. A Thousand Kisses Deep% @% d7 E5 p& s# L4 T/ ?( c
o 3. That Don't Make It Junk+ l: T4 E1 G" g5 i! t
o 4. Here It Is0 G; l3 {- o" V  ~6 O  V/ k
o 5. Love Itself8 O! j9 m! A: g) M6 Q. T
o 6. By the Rivers Dark
0 U$ }& O  U" I  i& S5 Do 7. Alexandra Leaving
+ c9 v  n; u! \! P( I5 oo 8. You Have Loved Enough
( d" \1 b/ V) a0 c  I& to 9. Boogie Street+ V% J! V9 i9 ]* S) ?
o 10. The Land of Plenty5 l8 v. n6 ~7 g
disc 11
7 O# Z- ?. T, _- _5 S" No 1. Go No More A-Roving
* I& a9 g4 B2 t% H/ p: n2 ko 2. Because Of
8 T+ [6 ~+ W" _5 k0 H" _% fo 3. The Letters
8 @, T) e# U% C, g( B' U, f+ _o 4. Undertow8 W" B/ i7 L% ^( u; p
o 5. Morning Glory
/ g5 A3 l3 G& S4 q1 l: s- S. K$ x/ Bo 6. On That Day8 i% \1 H9 j$ E+ c
o 7. Villanelle for Our Time& P1 ]( L2 _. x' k
o 8. There for You
4 _" s- {/ Y$ K( ^0 S: Ro 9. Dear Heather* t2 \, m5 @5 \* c" b
o 10. Nightingale( V7 I9 M9 J# E! ~1 K$ s% f1 {8 [
o 11. To a Teacher! s1 m+ M6 m! i5 c
o 12. The Faith" z% u. M# d- E
o 13. Tennessee Waltz
: C' a: h# c2 Z* a" _+ {  s$ e/ d4 u; A5 M$ F  J: u# X. q
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
208
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 09:55 |Xem tất
cám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0904141624
Thích
0
Đăng ký
11-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 21:43 |Xem tất
thanks bạn rất nhiều !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2014 09:20 |Xem tất
cảm ơn Bác chủ nhiều lém ....
& J$ n- I( l# {% w
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0983750449
Thích
0
Đăng ký
9-12-2014
Bài viết
26
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 09:07 |Xem tất
Thank bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0934067227
Thích
0
Đăng ký
26-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 12:12 |Xem tất
Dang tìm kiếm đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2014
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2014 23:24 |Xem tất
Cảm ơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12

Chủ đề

2

Fan

1

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
30-11-2012
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 22:25 |Xem tất
thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-9-2013
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 23:46 |Xem tất
Thank you very much!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0933696312
Thích
0
Đăng ký
14-1-2015
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 14-1-2015 21:28 |Xem tất

  |, u3 \# _% }; X9 k1 D, acám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-10-2018 21:41