Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 7997|Trả lời: 85

[Vocal] Trọn bộ Cohen

  [Lấy địa chỉ]

27

Chủ đề

2

Fan

45

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
142
Đăng ký
27-9-2012
Bài viết
73
Bạn
0
Đăng lúc 10-12-2014 16:00 |Xem tất
Bài được yeunhac sửa lúc  10-12-2014 16:01 8 q/ H4 z2 Y) |0 ], [( A
, N" D( [4 o; }, R9 e" V3 Q
Leonard Cohen - The Complete Studio Albums Collection (FLAC) (2011)! c  y" r. q' D6 t# K9 P
EAC Rip | Flac(tracks) - cue - log | 2.65 GB | 11 CD | No Scans% g% s; U) a  L7 W) ]/ _2 m. {% V
Genre: Folk rock) k, T1 g6 {# N0 e' _5 h" n" d
The Complete Studio Albums Collection contains all 11 of Leonard Cohen's remastered studio albums packaged in special a lift-off box along with a lavish 36-page booklet including all discographical annotations and recording information, as well as a brilliant 1,300-word essay by Pico Iyer.. n1 n: d: i, P7 m

6 ?0 \8 |! j3 p4 b. a. W: ATracklisting
" c8 K" k/ f4 f. d! B  M( \- Rdisc 1) X% C8 F7 ]8 ]* E+ E& H, P
o 1. Suzanne
2 ]* d8 E. |: S0 t  Ao 2. Master Song
2 f$ u8 E4 |! H7 k$ e, _* g% D' |! ^o 3. Winter Lady
- r3 b2 P# }6 T6 {% {' i, Ho 4. The Stranger Song
; S2 @% N7 v8 S4 T& xo 5. Sisters of Mercy& j* R6 C! [. @; x
o 6. So Long, Marianne8 \: {8 f  F+ |2 x8 V) I* g' e
o 7. Hey, That's No Way to Say Goodbye1 H" o. C2 a# g; I
o 8. Stories of the Street
7 K# I; ]$ V% u2 y2 j9 `o 9. Teachers
  ?. N  l  [5 M0 c9 ~o 10. One of Us Cannot Be Wrong* M% A, D- B2 z2 M9 U% n0 u9 u
disc 26 ^* w8 K7 v, V  b& L
o 1. Bird on the Wire
0 y/ ?3 j6 N5 \2 A  W+ _o 2. Story of Isaac$ L- _, ^: C, c/ G: `( }
o 3. A Bunch of Lonesome Heroes
* m8 Z0 s1 a8 ?3 ]* E7 O3 j3 E' Vo 4. The Partisan
$ o8 d6 S: i( N7 r8 G* Ko 5. Seems So Long Ago, Nancy
# r4 c: n8 T: \+ e! \$ N5 c% No 6. The Old Revolution
# k4 s' s! a3 v/ T# Q  Po 7. The Butcher) D$ Q4 ^. A  y4 `1 L% k$ ^* A" f
o 8. You Know Who I Am0 D. P4 O6 V' B8 i! c7 b7 G; j0 A
o 9. Lady Midnight
6 B0 ]+ G5 n' W$ Fo 10. Tonight Will Be Fine0 B# r' A2 o& I$ t  U
disc 3
% E4 p3 R6 Q3 |. U1 Do 1. Avalanche5 s+ o0 I) a8 ^) r6 {5 u  B, g
o 2. Last Year's Man
( R& S# n( `! L: [, e9 Yo 3. Dress Rehearsal Rag- {( w8 P) h1 P6 l2 y8 ^% V! u4 ~
o 4. Diamonds in the Mine' d: B+ `; @( r8 O/ [" e( g: b
o 5. Love Calls You by Your Name/ o/ m! k& T0 w/ G7 Q
o 6. Famous Blue Raincoat
1 g# r$ ]- |3 T4 s" ^" Fo 7. Sing Another Song, Boys
3 X. K  ^: D# p6 ?8 Yo 8. Joan of Arc
$ F, Q: d& a" [: u& idisc 4
* I" P3 T  b( D- E5 d$ p& A* f8 b5 wo 1. Is This What You Wanted
7 l) J2 G: U: H9 Jo 2. Chelsea Hotel #28 |3 w- H4 ~) j- b' j$ h4 `3 \: K: }
o 3. Lover Lover Lover3 h8 E0 I) d) j0 d7 u' \  U' m
o 4. Field Commander Cohen- d; k& s- e, @
o 5. Why Don't You Try6 A4 \& C* K% `
o 6. There Is a War
) f2 V! ]8 U$ So 7. A Singer Must Die
- L- ~) o$ s; A9 ]8 n4 v/ Po 8. I Tried to Leave You* j% H* p. a; |9 z5 q/ l' L. m; L
o 9. Who By Fire& [/ s: D3 {; n$ p
o 10. Take This Longing6 H3 K  J; i6 X$ W) K, D8 e1 ~
o 11. Leaving Green Sleeves: [  c; u, R. B! m# w5 D& F% p: a
disc 5( R$ ?8 f' n! l( U1 ~1 d
o 1. True Love Leaves No Traces  V- c! R7 L+ `, q5 l  @
o 2. Iodine
$ m# A! I$ `- bo 3. Paper Thin Hotel
. B  Q1 m3 j- z3 do 4. Memories0 Y1 J  `" I1 \7 J, y. Z
o 5. I Left a Woman Waiting
1 Q: P" }* g2 |; @! xo 6. Don't Go Home with Your Hard-On* A2 K5 ^* P$ F8 G: E' f1 ^' l
o 7. Fingerprints1 \! k- N$ |0 ~' B; }
o 8. Death of a Ladies' Man
( n3 G. [1 S( v: C5 mdisc 6
$ \: ?, {9 j+ l; A2 k. L# _& v# V! co 1. The Guests. w- h% s  y9 k  M: _
o 2. Humbled in Love$ D$ ^- ~6 |" j
o 3. The Window
! s: ]- l5 _' p. h0 Io 4. Came So Far for Beauty, P- h1 I1 f# O
o 5. The Lost Canadian [Un Canadien Errant]$ y3 ^3 p# R- g5 `5 n
o 6. The Trait o 7. Our Lady of Solitude- I# M7 j" s: C! H: ]9 A% D2 U
o 8. The Gypsy's Wife
; V3 B( D) v2 |) Xo 9. The Smoky Life
6 D/ K1 U4 H0 V. [: g) b  Q6 xo 10. Ballad of the Absent Mare
# M; z6 f3 h& `& q9 f$ c+ m% ~disc 7
6 B" ]7 I) x, P/ m! io 1. Dance Me to the End of Love
9 `2 o' ^5 x9 @3 Q9 \! go 2. Coming Back to You5 u1 |2 x  x2 `; h# I  D, G
o 3. The Law
" z: Q6 w' h$ x# G# uo 4. Night Comes On- w: l7 B% |: |; C& E1 `: x% s% i
o 5. Hallelujah
! {: @9 M$ v  e5 I: So 6. The Captain
, n. T, k; o4 k6 so 7. Hunter's Lullaby: W8 A& S! M/ _7 g3 Z: w& B
o 8. Heart with no Companion4 y4 k* @: M- Q- [
o 9. If It Be Your Will) D" q7 [/ `& w: w$ p
disc 8! e5 t+ J7 M: H/ v2 W/ L/ v
o 1. First We Take Manhattan: f' F$ f. Y# t" W* x
o 2. Ain't No Cure for Love  l) u+ y" R6 T* K7 y
o 3. Everybody Knows
$ g4 f6 y9 Y1 [9 p# `o 4. I'm Your Man4 w+ U2 [% ^8 ]8 w. O
o 5. Take This Waltz
& m- U& g& h- ~, \$ L" so 6. Jazz Police; S& g* v" R5 J8 X! }  d  Q4 L
o 7. I Can't Forget. u1 C+ _' D4 m5 p0 m
o 8. Tower of Song
* \7 S: h4 U- Z. K( i$ l' Rdisc 9" x3 w* ^3 W, y5 e( S, J8 \& a
o 1. The Future4 Y6 n* K4 Y7 p5 ?. ?
o 2. Waiting for the Miracle
: J. r- h& a  |9 c2 `( Zo 3. Be for Real& f) V! ?* q7 j
o 4. Closing Time) \; U( ?& l- @( }2 Y5 J% m
o 5. Anthem
: w* E& r- I6 x- l" K7 k$ x' yo 6. Democracy
5 C9 p" C: P, u3 R7 {$ Zo 7. Light as the Breeze
% Q! P! [& C; No 8. Always7 _8 C0 W, W  l
o 9. Tacoma Trailer; o5 ~$ `* a* e" G. Y; A$ ~% p) R
disc 101 V( p" ]# J! K* d8 ~+ n8 m
o 1. In My Secret Life
  Z2 P0 J) v8 n2 Xo 2. A Thousand Kisses Deep
4 M) e7 _/ X3 No 3. That Don't Make It Junk
( `$ o6 z  l: ~- ~0 Z& ~# Q; e% Po 4. Here It Is
4 q. E0 p6 P( ro 5. Love Itself4 e3 ^  j- d3 c3 n
o 6. By the Rivers Dark
2 g' Q' p5 c, p2 ~4 z' e) J  R5 Vo 7. Alexandra Leaving
& g* Z0 d9 ]3 R+ A- \% l" D! x" w% Qo 8. You Have Loved Enough0 f4 c0 S# ]2 @% D
o 9. Boogie Street$ o4 r% k9 Y6 P2 c( e+ @
o 10. The Land of Plenty' `- w& V1 e1 |2 I& v
disc 11
2 @% I8 v1 }3 \0 ]o 1. Go No More A-Roving* A, M; v1 Q( M3 |* T# `
o 2. Because Of
) C/ G/ J9 B) D& t) fo 3. The Letters7 y0 b6 T3 F) C; q# Q
o 4. Undertow8 `3 y" G8 b  Q% Z$ b7 \  S, I) z
o 5. Morning Glory. P) {: [7 k+ r% L3 f& \! N* _
o 6. On That Day
6 V' \9 Y' k1 F) {o 7. Villanelle for Our Time
# B* P: y5 j: j9 q+ ]) R5 Q- vo 8. There for You
2 B3 q: P, y) W0 v# k- \- ?6 b& K2 N" Mo 9. Dear Heather
8 ?2 v2 P+ V* P/ j( Z4 V1 y( |5 A6 no 10. Nightingale( C; t3 L, ~0 l
o 11. To a Teacher
) v1 b  Y# n& \  fo 12. The Faith' p7 e& y6 T- \0 C8 ~
o 13. Tennessee Waltz0 m/ w: E& P8 l
% W* Y- s, o- h2 n) w
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
3
Đăng ký
23-1-2013
Bài viết
208
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 09:55 |Xem tất
cám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0904141624
Thích
0
Đăng ký
11-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 15-12-2014 21:43 |Xem tất
thanks bạn rất nhiều !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
14-1-2013
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2014 09:20 |Xem tất
cảm ơn Bác chủ nhiều lém ....
( U# E% @& m2 _
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0983750449
Thích
0
Đăng ký
9-12-2014
Bài viết
26
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 09:07 |Xem tất
Thank bác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0934067227
Thích
0
Đăng ký
26-12-2014
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 26-12-2014 12:12 |Xem tất
Dang tìm kiếm đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2014
Bài viết
23
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2014 23:24 |Xem tất
Cảm ơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12

Chủ đề

2

Fan

1

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
30-11-2012
Bài viết
69
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 22:25 |Xem tất
thanks for share
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
7-9-2013
Bài viết
14
Bạn
0
Đăng lúc 1-1-2015 23:46 |Xem tất
Thank you very much!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

ĐT
0933696312
Thích
0
Đăng ký
14-1-2015
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 14-1-2015 21:28 |Xem tất
6 p4 m% U, |2 J2 m9 R3 b
cám ơn bác nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-8-2019 01:16