Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 194|Trả lời: 0

tư vấn làm phân tần loa

[Lấy địa chỉ]

23

Chủ đề

2

Fan

47

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
214
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
156
Bạn
1
Đăng lúc 17-1-2020 14:59 |Xem tất
Kính chào các bác C* s2 [# X. u9 y9 `7 o% y
1 T" U0 I/ }/ A/ y5 fHọc tập các bác em cũng tính dựng một cặp loa ván hở, dự là 3 đường tiếng, open baffle.0 A! V7 s3 v: b- K- i
1/ mid: SUPRAVOX- 215-2000 Full range drive unit 20W / 99dB / 4 Ohms
+ B. |& _! ?) ]" k- REfficiency:        99dB+ B: C0 }, p! B: R
Bandwidth:        50Hz-20KHz
2 Z: s: [2 q% L& v( V' O3 {( }Impedance:        4Ω- |4 k  a% |+ ~/ |3 Z
Power:        20W
- H! Y2 W4 `7 {* F6 @Suspension:        5 paper pleats
6 _% q1 `1 a" o& d  n$ _  oLinear excursion:        +3.6/-3.3mm$ Y8 e4 r1 ~$ W! d4 H  y8 u# A
Magnet Alnico:        3.5 Kg" ]; k/ m5 C( u$ Z, w: g
Magnetic field:        1.8 T) J6 B+ A3 [1 W
Diameter HP:        224/237mm4 F( j! W: c" y$ J* W
Frame thickness:        Alu 10mm! R0 s. _! A2 o; v7 K
Diameter fixation:        227mm
5 s4 H0 w" z$ R; QDiameter drilling holes:        212mm; H7 k% Y6 N- A' C" O: w) U! z5 x
Depth HP:        147mm
* ]& @0 e& d" h0 R' DFs :        47Hz
) v) K% \6 ^% J% S. PRe :        4Ω' j; X" s8 |1 B0 M
Qts :        0.23* [" p6 D9 i" _$ q
Qe :        0.24
1 W' f4 i/ l2 D/ }$ \' RQm :        80 {3 X) f! b7 ~( a6 h9 e* H
Vas :        121 L
. {, w* L8 @" |4 z* jBl :        6.5
! j; g# ~# s0 r0 DCms :        1
% {& Y" F6 p. c. [; g. wMms :        7 g  v' I$ g# G/ N8 n& d. y" s1 E' [
Sd :        283 cm29 Q* i! O! V; F' u8 W9 g( G
2/ loa bass: SUPRAVOX- 400 EXC Silver Coil Bass drive unit 120 W / 90 at 99dB / 8 Ohms1 i% d9 L3 {4 t; H: d0 H) F" t
Efficiency 1 W/ 1 m at Fs:        90 – 99dB5 k- v' B( m6 j) j3 l" ^7 B
Bandwidth:        23Hz-4KHz
, b. {. U# a: P# n/ G' _/ m$ i, }- wImpedance:        8Ω4 J7 `" t7 a% r# w" N; G
Power:        120W7 Y" k- p2 z1 g0 L! O
Suspension:        Canvas! G- D9 ?* d/ O8 K/ z
Resonance frequency:        23 Hz8 e  E5 [+ u) M0 ?, g& M9 l( y, T
Linear excursion:        10mm1 m9 {& B: P* J, g7 `
Magnetic field:        0 to 1.6 T
8 D, L  T& t: |9 d) lDiameter HP:        404mm
: K* I) b9 `& xFrame thickness:        Alu 10mm
1 S# ~- G4 ]8 EDiameter fixation:        382mm7 C1 Q3 x) K  [
Diameter drilling holes:        358mm7 S5 ~% Z: H) K" N, h9 j$ l
Depth HP:        215mm
6 L5 G1 K1 a9 r: aAlimentation:        0 to 15 V CC.1 w$ L' S7 M3 u1 B# m
3/ loa  tweeter: Ribbon Beyma TPL 150, R) g+ L+ e! F, F" S
nhờ các bác đã chơi giúp em với

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 7-4-2020 10:25