Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 367|Trả lời: 0

tư vấn làm phân tần loa

[Lấy địa chỉ]

23

Chủ đề

2

Fan

47

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
216
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
156
Bạn
1
Đăng lúc 17-1-2020 14:59 |Xem tất
Kính chào các bác C* s2 [# X. u9 y9 `7 o% y6 {* B- S" P' b8 h! Q! ?: L
Học tập các bác em cũng tính dựng một cặp loa ván hở, dự là 3 đường tiếng, open baffle.
$ X% O) u  H* h2 Y9 [# ]1/ mid: SUPRAVOX- 215-2000 Full range drive unit 20W / 99dB / 4 Ohms
$ v) t8 \  x9 C  k& D- o' l2 yEfficiency:        99dB
: y- B$ V5 W0 P# n: P3 M8 JBandwidth:        50Hz-20KHz7 G4 F8 Z8 i9 p1 u  z! f9 f
Impedance:        4Ω
7 E) |# B0 z4 k# ?3 {: MPower:        20W
& B! F$ q, e' P" K7 x9 U7 w- ESuspension:        5 paper pleats7 f# T1 K' j  _  C, V, |8 Y
Linear excursion:        +3.6/-3.3mm
0 U9 G( O% ^1 L; p, m8 ZMagnet Alnico:        3.5 Kg
- F2 d0 a5 Z/ @; }- d+ [# ]Magnetic field:        1.8 T  |4 B( i' k: d2 x/ [" P  |
Diameter HP:        224/237mm5 W( X, G0 G* Y  Z0 T
Frame thickness:        Alu 10mm$ T# Y5 @6 c, @" I/ W0 H* ]
Diameter fixation:        227mm
# n, N8 Y1 _# Z# B1 DDiameter drilling holes:        212mm
4 M" E. p+ P0 C6 t: A. qDepth HP:        147mm$ G( W6 Q- c4 @. B) i6 K
Fs :        47Hz
' Y* C" V' [, w$ U4 n) y) `9 mRe :        4Ω& @5 l4 w1 h, ^3 {; ]( B* }6 P' x
Qts :        0.23' b2 E* @4 [3 ]) z* k
Qe :        0.248 F! B1 W$ W1 C, S
Qm :        8  F' u# M( G  {- R5 l% V% p
Vas :        121 L! T$ w% n5 l! Q$ J# g' \, D
Bl :        6.5
  e: w7 K" k* [$ MCms :        1
8 J' R+ @# }$ u8 HMms :        7 g' r# _) C$ H& B+ q9 X
Sd :        283 cm2
- z! b- M1 [* }5 P/ Y2/ loa bass: SUPRAVOX- 400 EXC Silver Coil Bass drive unit 120 W / 90 at 99dB / 8 Ohms* m$ U0 X# G( c: n3 u) b
Efficiency 1 W/ 1 m at Fs:        90 – 99dB
" N  z7 A6 U' g; v& K* tBandwidth:        23Hz-4KHz
; @6 o1 |2 r/ xImpedance:        8Ω
5 r# e0 K, @0 _$ W% @; x; WPower:        120W
7 K: @( J' B5 t* g1 e5 s/ KSuspension:        Canvas6 J. Z/ g& J0 ^. B7 {, E
Resonance frequency:        23 Hz
% k- O& R! m1 S* c% @8 S% NLinear excursion:        10mm
! y9 b# r( C- d+ w% SMagnetic field:        0 to 1.6 T, C0 i+ n/ z* A6 |1 E0 t
Diameter HP:        404mm8 J  U8 k" P) Z% E( g
Frame thickness:        Alu 10mm
) p: u4 q3 R8 Y6 i+ bDiameter fixation:        382mm
" r+ ?6 }. a4 y+ _* L# ZDiameter drilling holes:        358mm
9 Z$ c: \. k0 ^9 d4 _Depth HP:        215mm
" S: n# C9 y" i+ q9 `2 |Alimentation:        0 to 15 V CC.
  `5 @7 a- a& j8 G/ Z3/ loa  tweeter: Ribbon Beyma TPL 150# _- B" \: B: p: Z* b
nhờ các bác đã chơi giúp em với

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-7-2020 23:25