Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 696|Trả lời: 0

tư vấn làm phân tần loa

[Lấy địa chỉ]

23

Chủ đề

2

Fan

47

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
216
Đăng ký
17-10-2012
Bài viết
156
Bạn
1
Đăng lúc 17-1-2020 14:59 |Xem tất
Kính chào các bác C* s2 [# X. u9 y9 `7 o% y
/ [& a* b" v- U, b8 p8 f5 @Học tập các bác em cũng tính dựng một cặp loa ván hở, dự là 3 đường tiếng, open baffle.
" G7 p, K' N# s9 _1 P1 s( x1/ mid: SUPRAVOX- 215-2000 Full range drive unit 20W / 99dB / 4 Ohms1 r* ^" a& @* K4 P" E
Efficiency:        99dB* I% w- E: y! }2 N
Bandwidth:        50Hz-20KHz. k, F% s  t( X7 S) j
Impedance:        4Ω
2 I, R' G7 i- g# C& APower:        20W# M* `/ U: p/ O+ a" J1 G! g2 D
Suspension:        5 paper pleats1 u1 d0 J' a5 G) y2 q: q( W
Linear excursion:        +3.6/-3.3mm9 l+ a1 R$ ~% f- h8 M% D
Magnet Alnico:        3.5 Kg5 v2 h! |8 l9 Z$ i) B
Magnetic field:        1.8 T
- }( b% f* f" H, TDiameter HP:        224/237mm& Z# i: M9 n. h# u5 P7 L
Frame thickness:        Alu 10mm3 T" I) J2 Y# @
Diameter fixation:        227mm/ ]. w9 H9 E- j% Z! p" R
Diameter drilling holes:        212mm
% @3 k, F4 |" @0 o" Z- M1 ADepth HP:        147mm
/ c# d* P4 g; W+ s1 ~Fs :        47Hz
$ S3 }  G8 y; `+ ]  GRe :        4Ω
! K$ }2 V- |7 \3 W7 G! R8 X+ e) j9 fQts :        0.23
4 j# ?. v7 K' ~6 j1 U# N4 e% Z0 DQe :        0.24
1 I$ i0 `4 G& z& S2 OQm :        8( \* l$ n7 t+ O
Vas :        121 L
  J3 g2 M9 Y- `; E9 aBl :        6.5
& }/ z6 ^" D. j/ A: u: zCms :        14 w' A4 \) ]8 ]
Mms :        7 g
2 s' `& o/ c+ J  E" ~Sd :        283 cm2
' f2 r; Y$ S4 [; R/ A2/ loa bass: SUPRAVOX- 400 EXC Silver Coil Bass drive unit 120 W / 90 at 99dB / 8 Ohms
8 B$ J1 k& O/ p3 g* O! FEfficiency 1 W/ 1 m at Fs:        90 – 99dB7 a0 a8 c/ E1 l6 f* ^
Bandwidth:        23Hz-4KHz
2 c) E/ b4 o; b$ d  F# ZImpedance:        8Ω) P& Z* X2 E* P: `# p
Power:        120W
6 d9 N3 z0 g7 K  USuspension:        Canvas0 V' ^% E6 k  ~- ^3 U% X. K3 h0 `
Resonance frequency:        23 Hz) I- n$ y3 N7 D; O! }
Linear excursion:        10mm
' D) N8 S! L4 G; t2 i7 G. b" QMagnetic field:        0 to 1.6 T
+ {, ?( r) w; M6 q+ F" M, h: xDiameter HP:        404mm
* b% n5 K( s% a9 ^: pFrame thickness:        Alu 10mm, h5 F+ v; u  O& s1 f
Diameter fixation:        382mm
) G8 B4 v4 P" `& }5 q" Q+ x- lDiameter drilling holes:        358mm
( @  d( D& m. m: v- D, fDepth HP:        215mm
: Q" |1 h1 _5 cAlimentation:        0 to 15 V CC.; H) Y: G  A8 Z6 b% q' C
3/ loa  tweeter: Ribbon Beyma TPL 150% t- W7 G7 w9 j
nhờ các bác đã chơi giúp em với

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 3-3-2021 15:09