Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 14546|Trả lời: 137

[Classical] Mozart · The Violin Sonatas · Anne-Sophie Mutter - Lambert Orkis (4 CD)

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

420

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
892
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 30-11-2012 10:19 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  8-1-2013 18:57 % d. I; ?8 y" s4 e0 |' r  Y* R
  i6 b) Y# J& g" K& d8 i
Mozart · The Violin Sonatas · Anne-Sophie Mutter - Lambert Orkis (4 CD)* A1 I; R8 e, j+ x3 P
Giới thiệu với các bác yêu nhạc cổ điển bộ 4 CD The Violin Sonatas của Anne-Sophie Mutter với nghệ sỹ dương cầm Lambert Orkis.
; v4 u8 }7 `4 qAlbum này phát hành vào 2006 (gồm 4CD), nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh nhạc sỹ thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart, cùng với kỷ niệm 30 năm ra mắt buổi hòa nhạc của cô ở Lucerne.
7 ~- z' E  }4 k2 q3 J+ DMình sẽ up dần nhé. Mời các bác trải nghiệm
+ e. ]+ _8 e1 a4 P) q' y) X, k4 x0 z2 l6 w3 n

7 ~. r/ q3 @3 V3 R, a; K1 b; VMozart · The Violin Sonatas · Anne-Sophie Mutter - Lambert Orkis
/ D5 _- V" w7 W2 y" h( sEAC Rip | WAV track | RAR 3% Recovery | FS5 N6 K4 W8 i7 }2 r1 _
Label: DG | Cat no.: 477 5801 | 2006
# f, f: y  j1 _" d# z6 u" o5 a5 c6 k8 Z; L- m( G
Tracklist
3 s, @* o" Z) M$ P
* u9 J4 L' O5 u# FCD 1
9 o+ a! ^/ P7 O7 z. y; tSonata in F major, K.376 (374d)
  h5 e6 @. w% }4 V" |7 ]1 I. Allegro" O2 P3 a. Z. J
2 II. Andante
. R8 T; A, e8 O3 III. Rondeau. Allegretto grazioso( o/ T0 ^, _. t# t7 w
( E8 _% v, I; I; O, H  n
Sonata in E flat major, K.302 (293b)7 O9 B5 d; C% ]2 [3 L" g$ f
4 I. Allegro# J$ \4 u" k; }( J# n# A+ p
5 II. Rondeau. Andante grazioso$ b7 P8 D! N  l  E/ ~8 ?

) }/ b% }1 z+ I; ?, D' z3 p( x; kSonata in G major, K.379 (373a)3 m. z1 j9 X2 T5 M8 X9 v5 s3 n
6 I. Adagio - Allegro
" O: {8 L9 O7 R, A. w. u! J+ d7 II. Thema. Andantino cantabile - Var. I-V. Allegretto
9 L; p% g4 A% v( r3 E* c7 j/ w3 s4 j2 v
Sonata in B flat major, K.454
. ^/ w/ h* S  F# t6 I$ ]8 I. Largo - Allegro
8 M" h# t. l( u9 II. Andante$ U5 u" K1 o4 b! Y
10 III. Allegretto
- ?' A* b( T; H# Z8 y
; {$ e0 x  Q. G! |6 K( xCD 2+ _4 L* K) C0 ~4 i
Sonata in A major, K.305 (293d)
" v6 K9 G+ s2 y# Y- M" ~3 o1 I. Allegro di molto$ i3 O  F, @" a% W9 A  q/ @
2 II. Thema. Andante grazioso - Variazioni I-V - Var. VI. Allegro* n6 t) X! \7 S% _$ _% K2 n! Z

* f- {# W4 x" p9 \0 JSonata in B flat major, K.378 (317d)* {( v# g4 o5 v& v( y( ?
3 I. Allegro moderato8 t( b6 M6 ^) k1 ^' G% d
4 II. Andantino sostenuto e cantabile
  {2 o2 y- p- R. r9 r2 H5 III. Rondeau. Allegro
' P) V! S6 G: R& L5 S
# \* z+ ^5 e0 N, ISonata in G major, K.301 (293a)
* \; d/ b# \5 |7 v& f/ H6 I. Allegro con spirito
. W% j' O8 C0 l3 D: L7 II. Allegro1 D8 _) H& ?: G3 I

6 r7 }: C) ]  s" @3 w% P7 USonata in E flat major, K.481: |% C1 v4 n2 z" j9 l
8 I. Molto Allegro4 h! h( G! {0 E
9 II. Adagio
9 J, L: w* M  i7 ]4 ^10 III. Thema. Allegretto - Var I-V - Var. VI. Allegro
4 t3 b  J5 h* W* [6 Z1 `& V% ^
+ i! h' [, o% g+ e$ [CD 3
( j4 p% N* p0 ~# F% kSonata in C major, K.2961 L7 z9 A, {0 }& g+ z8 W
1 I. Allegro vivace% S4 ?, T  d1 T
2 II. Andante sostenuto
# p+ R' W7 E- J; m8 o# y  W( I3 III. Rondeau. Allegro
9 _2 t5 O# K! Z) l: T  M& @1 H" o
- p+ m* P4 {6 x! K8 PSonata in E-flat major, K.380 (374f)' g: M1 t" h6 P! c  k, K
4 I. Allegro% q& ]# ?0 q+ c: \$ Z: e3 k+ g
5 II. Andante con moto
5 t* b$ V' E% t6 III. Rondeau. Allegro
2 n+ C9 v- f$ k: g: y1 c5 z) ~
# A5 X' @) S* Y1 ?( ~" bSonata in F major, K.547
7 v! q2 t* K' d' Z. K: e7 I. Andantino cantabile+ R3 U+ O' O. T5 [! L/ }0 P& D
8 II. Allegro
) k5 H! d9 L9 j/ F9 N) T6 x; v$ R9 III. Thema. Andante - Var. I-VI
6 S, s/ E- l; h* q6 S& {
: ?! N( a# U- i; r3 P7 E9 KSonata in D major, K.306 (300l)
' ?( j+ b0 b# ?" i& \- @10 I. Allegro con spirito. _9 `5 }) t" @. @2 ^
11 II. Andantino cantabile8 l# t6 Y. ]9 V% R. `6 c
12 III. Allegretto0 n4 Y& G$ X" s) ]/ x6 ]. M/ }

1 R8 Z' C) F) D8 e, FCD 4# Q& u( y: f3 |0 l  k$ G
Sonata in C major, K.303 (293c)4 v; u, M2 \# I
1 I. Adagio - Molto Allegro% O& Y. b) h$ e4 T$ u
2 II. Tempo di Menuetto% d' ?& S9 z0 h8 [. o9 t
1 E! R& `  [- u, @( ^0 {  E5 d1 G
Sonata in F major, K.377 (374e), e' z) h0 ~" l+ y7 r! g& a, ?
3 I. Allegro( z0 `5 m1 Y1 K, n' y1 W
4 II. Thema. Andante - Var. I-V - Var. VI. Siciliana
- m8 z0 p1 Z$ P: B5 III. Tempo di Menuetto
/ c; |3 G( l9 Z2 l  ^) |2 J3 y2 c; h- j7 s6 Z2 ], E% T# ]
Sonata in E minor, K.304 (300c)
- R8 g3 W4 e4 }/ q3 [6 I. Allegro, Y5 A% l# y( C
7 II. Tempo di Menuetto! c& i' }5 T! u. Y. @, R& l

- z' q+ z8 m. s' {5 `Sonata in A major, K.526
+ Y. @1 ^$ x0 t$ `4 [' F8 I. Molto Allegro# f6 V! p/ t' [4 l/ Z
9 II. Andante
9 Q' N" X1 F$ a3 D# ?( W+ q* b7 n10 III. Presto) {0 |' R- J/ g( g/ @& H2 ~8 G
! V7 R, ?2 k/ W% |: z8 U1 m
Download FS [reup]
7 H* K! m% D9 U
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

( |% y' a8 s3 B& U: M
$ x# m; K9 j3 f: [: ^. s; ^7 p5 a+ B+ d: h" O* l

) U. B( s" h4 g! f2 w/ ]0 ?2 e* _  V+ s* m8 ]
1

Xem tất cả

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
209
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 30-11-2012 10:30 |Xem tất
Thanks bác.................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 30-11-2012 10:35 |Xem tất
Album này cực hay... Em vẫn thường xuyên nghe. Cám ơn bác hacuongnp :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

420

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
892
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 30-11-2012 10:42 |Xem tất
TA gửi lúc 30-11-2012 10:35
& G& Y. i9 k8 e- p3 C- u6 NAlbum này cực hay... Em vẫn thường xuyên nghe. Cám ơn bác hacuongnp :x

+ z- v4 X8 x! s" D* b4 yCám ơn bác. Đúng là hay thật, mình cũng nghiện nghe bộ CD này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

420

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
892
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 30-11-2012 12:30 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  8-1-2013 19:16
! y8 N3 i( J: n5 x. R. n: A5 N& y% }- z. o# \
.............................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 30-11-2012 20:25 |Xem tất
Em gà mờ thể loại này nhưng cũng tâp tành thử. Tks bác !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 30-11-2012 20:50 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
10
Đăng ký
1-12-2012
Bài viết
9
Bạn
0
Đăng lúc 1-12-2012 16:25 |Xem tất
Tìm mãi bây giờ mới thấy. Cám ơn bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 22:34 |Xem tất
Cám ơn bac nhièu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
48
Bạn
1
Đăng lúc 5-12-2012 11:09 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-5-2020 10:28