Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 13357|Trả lời: 135

[Classical] Mozart · The Violin Sonatas · Anne-Sophie Mutter - Lambert Orkis (4 CD)

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
882
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 30-11-2012 10:19 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  8-1-2013 18:57 . U( A& z  ~+ w) N' a1 l9 ?
5 S/ _+ g9 d: g6 w3 U0 m$ v
Mozart · The Violin Sonatas · Anne-Sophie Mutter - Lambert Orkis (4 CD)4 Q9 g% z9 ^* J8 W6 B3 ?$ h
Giới thiệu với các bác yêu nhạc cổ điển bộ 4 CD The Violin Sonatas của Anne-Sophie Mutter với nghệ sỹ dương cầm Lambert Orkis.
4 }" F" c" Y2 v4 \0 m; B/ s8 ]2 IAlbum này phát hành vào 2006 (gồm 4CD), nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh nhạc sỹ thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart, cùng với kỷ niệm 30 năm ra mắt buổi hòa nhạc của cô ở Lucerne.
# d) s% Q# D  M) z/ S; X' AMình sẽ up dần nhé. Mời các bác trải nghiệm& V- k) Z  F; c; |+ ]' W1 g

9 F( }& \& m& Y0 H5 t% U5 K8 o6 o" V; h9 L7 S2 T0 c# e( T5 D
Mozart · The Violin Sonatas · Anne-Sophie Mutter - Lambert Orkis! {; |& y/ t( y! M; i+ b
EAC Rip | WAV track | RAR 3% Recovery | FS
0 J7 l, z2 m. I! cLabel: DG | Cat no.: 477 5801 | 2006! n1 {+ N# y/ f: G2 P
+ P% S- L' g" s1 v
Tracklist
& ]) C# m0 E0 B8 p0 [- K- r3 n! [. \) ~; N
CD 1
  O" q3 O5 _, Y0 K' d8 iSonata in F major, K.376 (374d)
6 H! y1 w: k) s- L$ _3 V0 W# i1 I. Allegro! ^3 a, H8 `$ I  C' c* J
2 II. Andante
% Q! ]% M' H) s7 z8 [& f" a2 W5 y2 }3 III. Rondeau. Allegretto grazioso8 S+ a1 C: D3 d9 i* U
/ Z9 V. N% u) F$ o4 I, l
Sonata in E flat major, K.302 (293b)
5 O+ n! W: r1 r4 I. Allegro
4 p9 K* ?1 S: D' A( H5 II. Rondeau. Andante grazioso+ _; |5 K6 t. h; k

1 c- E2 [2 R) e2 g. }7 ASonata in G major, K.379 (373a)
4 e, @6 U1 X% ]- i% |7 K6 I. Adagio - Allegro- D2 d2 ^( t; l1 E
7 II. Thema. Andantino cantabile - Var. I-V. Allegretto
! W1 W) L, X# p- a# s. f0 g+ Q6 L+ f  p; c
Sonata in B flat major, K.454
6 H" V& ~0 S% c% C; M8 I. Largo - Allegro: n, o* S; i; v1 C1 L
9 II. Andante7 ]& s7 ^" A8 o0 M
10 III. Allegretto% Q6 ^' W5 m  U: J, M

8 R+ q% R5 ^- mCD 26 x) W( V$ j" F0 B6 \% a
Sonata in A major, K.305 (293d)
: `; t- k" [5 E" Y0 V1 I. Allegro di molto+ }8 T3 K% A+ H4 O$ ]' o
2 II. Thema. Andante grazioso - Variazioni I-V - Var. VI. Allegro' A/ C$ Q0 R. j) O, L+ _
. ]% C2 H" x- Z& K! }$ s5 m
Sonata in B flat major, K.378 (317d)
) t# c% |1 P' W8 g$ |$ i3 I. Allegro moderato
, {# G( _7 P! m" l4 II. Andantino sostenuto e cantabile0 u' ]+ m& u. ?5 P5 o/ `  X. L' a) f
5 III. Rondeau. Allegro9 @9 y* f8 C3 V

; l0 Q# i% f5 O( h1 w2 CSonata in G major, K.301 (293a)
; k. O2 O( ~/ D% ~$ ~6 I. Allegro con spirito
6 x( B- _& }- ^1 c7 II. Allegro7 q' r/ \1 T* W8 V

; X! f5 P3 |2 \7 X+ U* E3 V. @Sonata in E flat major, K.481
0 h! F4 U4 D. _  r; M4 t8 I. Molto Allegro  {% L9 ^5 f  q- D
9 II. Adagio
/ [7 _$ L5 `. l* S) j5 {10 III. Thema. Allegretto - Var I-V - Var. VI. Allegro
6 I3 V; N9 }) x- q6 A& @: C7 v( {/ d# e( Y3 m
CD 3. j8 ?& e* B+ ~$ Y! n3 B
Sonata in C major, K.296
( L. n1 L7 s/ x5 t+ G- Q1 I. Allegro vivace
9 \2 k* J( W9 {& t$ U' E8 e+ F- }2 II. Andante sostenuto
3 @) X6 O" @/ @: ]4 B# I3 III. Rondeau. Allegro
2 {" [7 k8 \. |. s. r# G
1 _$ w' w3 a: mSonata in E-flat major, K.380 (374f)
" @+ y) B, a# R4 I. Allegro4 n  W+ D1 L& l+ V/ i% W
5 II. Andante con moto+ Y  K* U4 f  `/ p+ ~2 X
6 III. Rondeau. Allegro! o+ g6 l& \) i2 {
  i" F) g2 }& Y4 j
Sonata in F major, K.5470 v$ r+ C# q; f: u9 C, E* y
7 I. Andantino cantabile8 n- V1 s. U7 a% d' u! m
8 II. Allegro+ ~* R$ C9 u7 R- N, r
9 III. Thema. Andante - Var. I-VI! }! {2 w5 R' Z
" D* D; j/ ]' J! T. ]8 [" `
Sonata in D major, K.306 (300l)* ?- Y. l: ~* Z4 p
10 I. Allegro con spirito
. I% B1 z9 f9 E11 II. Andantino cantabile3 `; A  ]6 _) F/ I6 ^1 ?
12 III. Allegretto
% y+ r+ k% l% L4 o) X
* \1 }5 ]0 ], B& O7 wCD 4* X! I" J& V! t& i# E" {1 d
Sonata in C major, K.303 (293c)' j2 p3 T9 c: a& L5 t2 B5 p
1 I. Adagio - Molto Allegro0 }3 F% ]! T# m3 v0 p& w
2 II. Tempo di Menuetto, U2 ?1 |& ~( e+ i; t! L' i5 K

  ^) E# U' m& r2 P& @: hSonata in F major, K.377 (374e)
" P0 Z% r6 ?. V. ^% j& i! f$ L3 I. Allegro1 B0 c# q6 t* B# l4 K( p
4 II. Thema. Andante - Var. I-V - Var. VI. Siciliana- C. p+ m' N) r* {; t- i
5 III. Tempo di Menuetto
% ~' W  Q7 J4 |1 a
3 L+ F5 W! M# H* ]Sonata in E minor, K.304 (300c)
! c0 W! n) Q1 H% Y6 t& S6 I. Allegro! `( L3 p% \% q0 _' L
7 II. Tempo di Menuetto
. f! G& m4 e2 c- J  ?; p
% m4 Q- f1 W' Z$ _Sonata in A major, K.526! J/ @" `1 c% s4 Y
8 I. Molto Allegro4 h3 |: n4 i7 e3 U& C$ t' J
9 II. Andante
  k! v/ F2 {, A/ f& d8 N0 N/ F10 III. Presto2 j1 X# e, z8 l  `6 R
* n6 h2 F& t. i6 v
Download FS [reup]$ Y: n! i/ I3 k- ?) I0 V
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

* V! a) j# i- a8 |
, Q$ k  R- Q/ M  s$ }, z1 |4 H% F3 m( }( Q7 O$ T2 Y, g

6 E: u. O% ?) t- C9 e
, J2 Q  s/ g7 d' s. o
1

Xem tất cả

6

Chủ đề

4

Fan

37

Điểm

APV member

Rank: 1

Thích
207
Đăng ký
13-9-2012
Bài viết
484
Bạn
0
Đăng lúc 30-11-2012 10:30 |Xem tất
Thanks bác.................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 30-11-2012 10:35 |Xem tất
Album này cực hay... Em vẫn thường xuyên nghe. Cám ơn bác hacuongnp :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
882
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 30-11-2012 10:42 |Xem tất
TA gửi lúc 30-11-2012 10:35
) R  U$ X* j. @9 LAlbum này cực hay... Em vẫn thường xuyên nghe. Cám ơn bác hacuongnp :x
+ d6 d& _; h! b, {
Cám ơn bác. Đúng là hay thật, mình cũng nghiện nghe bộ CD này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
882
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 30-11-2012 12:30 |Xem tất
Bài được hacuongnp sửa lúc  8-1-2013 19:16
" J+ }& x# b8 k& v* w" ]) u
8 e2 q$ O. n  Y.............................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
26-11-2012
Bài viết
8
Bạn
0
Đăng lúc 30-11-2012 20:25 |Xem tất
Em gà mờ thể loại này nhưng cũng tâp tành thử. Tks bác !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 30-11-2012 20:50 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
10
Đăng ký
1-12-2012
Bài viết
9
Bạn
0
Đăng lúc 1-12-2012 16:25 |Xem tất
Tìm mãi bây giờ mới thấy. Cám ơn bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 22:34 |Xem tất
Cám ơn bac nhièu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-12-2012
Bài viết
48
Bạn
1
Đăng lúc 5-12-2012 11:09 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-10-2019 09:48