Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 67973|Trả lời: 880

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39 $ U, ~3 y" v' d7 }7 p$ C
7 u7 O5 [0 [' \0 j0 z: {, Y
Best Audiophile Voices Collection
$ }% X( D6 _0 r  J% f  MChia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.2 ~$ W  a! v1 E. r1 s2 c4 E; |
File RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn
4 a5 I3 o4 |" j# Q
: Y9 W8 N, T* X$ v) |0 u$ s8 WDOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 7
& G) v; P' o' @( v
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

6 X, |6 K; v" n( R$ I: b8 Z9 \DOWNLOAD: Vol.2    H% @* F) q) F; V! H7 V
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

. D- \4 ^8 b5 I" ADOWNLOAD: Vol.6
* r9 g3 g' W1 ~+ Y; N
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

; j! w0 Y, y1 u! o! @- M4 p) D. R( k. ~1 d  P1 I4 O

+ T- L/ C& ^: u, i  tBổ sung (10-5-2013 19:58):2 Q9 U* ]0 W+ V' V! D. @6 S8 `" @
reup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST/ G2 X% P! N' a
hoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

23

Fan

417

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
864
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
) u/ i. [1 f9 d7 W% @Flac track l EAC Rip
( H$ T- ]3 h+ _& j  \Vol.1 1993


( f) F  \+ \, G' u2 n0 M5 U, `5 ?# H
3 H9 A! H( m6 D/ ~5 r+ y
Tracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40)
2 L9 X1 m! N3 ]" Q: R9 h* R- r02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)0 v; z9 t) ~0 g' t: ?# B( W  l
03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)/ L5 ^" S: u5 Y8 D+ i  O, z, ^8 [
04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32)5 ?$ t2 Y1 ?& c
05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)
& X/ Y' l2 H9 U06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55)
% j7 r1 A  q& S: e07. Dave's True Story - Marisa (3:59): ~6 y1 ^7 C. c4 m; ^
08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21)1 H  {  g8 G: }3 S+ E* l$ C
09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20)
7 k% f1 X) v, t10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09)5 v6 I, J) Q* ^- H$ S" @. h
11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25). u' s$ N$ ~6 H, @+ g6 u
12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15)
, b1 ^$ N) \' o+ w13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)! |% D$ t; U1 i6 _9 ?5 t+ Y
14. Monica Mancini - Skylark (2:28)
" A" ?7 R( I5 X+ a; @6 g5 w15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46)2 }6 T5 }  H. Y" }

: u0 ]0 h4 u* j1 SVol.2 - 1998! D( p8 u: X; e  F) j5 R% y
+ b9 V; ~# s: m) Q3 z" ~
Tracklist' ^- I; ~0 g* s$ W6 ^
01. Desperado-Emi Fujita
8 {$ t5 n3 Z$ K1 [: |0 |02. Fields of Gold-Eva Cassidy
. ?; j. l! A+ f) ~03. Better be Home Soon-Andrea Zonn" a6 \9 k; @. S3 g' Z& U
04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell" v( M: L( W' u) X5 c  Q2 y
05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick9 \2 v, L7 z4 ?" r0 v7 e+ {
06. Fly Away-Corrinne May
+ f! ^% F1 r! H$ L07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones
$ W. F# T7 m% C( w9 T) _9 g08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson
5 r3 v" D( Y- I" D- ]09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz
3 q; W  U, {  E, f/ Z10. Stay-Alison Krauss
2 y5 x4 W% }( P( q7 E2 q11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle
8 N& k: q6 M( n+ D12. My Foolish Heart- Salena Jones5 l* ^6 ]. O. e6 o# B1 a
13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth9 \9 y' @% _4 h
14. When I Fall in love-Claire Martin
1 Z% ?; x5 Z9 B* C* Q1 w" ]15. Cry Me a River-Tania Maria
4 I/ X/ q/ ?1 H. g5 N
9 P$ ^. c& X1 L8 N0 I5 MVol.3 -2004
+ p: Q' _7 o( o- q0 r. p) w4 U( ^" ?# f' K2 U
Tracklist& t# |8 K# Q; K
01. Sara K-Vincent$ H$ e* {4 A8 V, b/ E
02. Emi Fujita-Fields of Gold) h% ?- K. D0 D' s1 m% s
03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song' P/ |* O8 T! [1 ~2 u; j
04. Dina Blade-That's All+ V5 b+ K2 F+ p% T& R4 F
05. Salena Jones-We've Only Just Begun
' }/ U2 ~% z& y: B) L06. Jean Frye Sidwell-Alfie
7 k! w9 Z2 E" x' A  z; I6 K: N" F07. Noon-Close to You+ G/ O- e" ?7 W9 f) I
08. Janet Seidel-Secret Love
- R. `9 i8 c/ }  R5 W. m1 ?$ \09. Jackie Allen-You Become My Song
3 C- F9 r' ?# O6 V10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All7 E9 S! J4 x: m& F" I
11. Jaqui Dankworth-But Beautiful
# M( Z) r) x# O  n12. Leslie Tucker-In this Room
5 h4 b9 l. \( g1 L13. Karen Lane-Photograph
; r8 s5 U: ]! T' j14. Jheena Lodwick-Morning has Broken
# ?  y& j2 v) K/ ]) h, m: U& w: X15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me/ T  S6 v! _$ |5 X& ]; m! Q/ X" I

) z" M  {( Q3 q. c5 ?Vol.4 - 2005! V$ y) X7 k7 N. ~( }
$ W# j% W  s" k! Z
Tracklits
" |  }- B$ j6 L5 U* `0 h  _01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers1 t$ a. ?  ]! u- {* q8 j. M
02. Jane Duboc-Lady Jane: A: x* d3 `/ P
03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight* {8 Q: @  O( V- x! u/ N" C3 w
04. Marianna Leporace-If0 E& E% w. v% O% X3 e2 W" I0 ~0 A9 n
05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love
3 U8 e' U4 p$ ]" d. u9 |5 q9 W* h! w06. Alison Krauss-Gravity
  B# a# }0 S2 j  i- g& l2 }07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely
+ m( f  P7 H: b3 q08. Jheena Lodwick-A Child Is Born
1 V9 k& q; h* }2 h9 C* W; ?09. Noon-Sunny
! T- F7 \* r0 `2 h3 q2 G10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings  e  [+ n; D! K8 W
11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady
9 L" z+ }0 D8 C5 a" a12. Hayati Kafe-For All We Know
( t! P2 ?' c/ I% o% E* V13. Trisha O'Brien-Dindi# h8 T- P# ^( S6 v7 c3 j6 W
14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval
) ?+ A% A* j2 D7 Z' y0 @- a15. Al Somma-The Very Thought Of You
3 A1 F+ e% W7 ?9 B! U0 @. g" Q9 n4 k) S: X4 u( l8 R$ T
Vol.5 - 2007' I5 H) B6 J" i8 u
1 s) `5 z1 k: x+ P! _
Tracklist
+ U9 l; i2 z2 d3 f- X3 o1 A01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December
( v% o4 A. n4 U! i02. Noon-500 miles: x8 n' o+ x6 C" U! J
03. Emi Fujita-The rose9 j' N0 n( A  ?3 S4 `0 G& k
04. Stacey Kent-You've got a friend# M5 J: m9 l: }5 k; f; `6 U+ w$ n
05. Salena Jones-I don't want to miss a thing' y9 ]5 }9 b! N
06. Janet Seidel-You belong to me
' A" U6 t( Z/ B! p# l07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth
( ]; j- f% @! U! h08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water
0 \& |9 r: Q7 r1 u09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love
" Q+ Y4 w) l( p  C/ \: }10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle
2 H( T  O' V5 I7 l' h: B11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
. Q7 R, P3 v7 [* N) T6 u0 e12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love
/ X2 ?  ]* p/ e9 _+ V13. Marcela-Loving you6 `" Z- N! b- U8 b# R  e: G
14. Kimber Manning-What a wonderful world
9 S9 |1 g  D+ a15. Ilona Knopfler-Alfie$ j; l, F" U1 @6 o& E

6 V- A$ f2 n; I' v/ Q. I* T/ V( GVol.6 - 2009
/ e+ d9 S; l' R! J/ b' s
  n9 }8 `0 X8 z0 U% m' y3 tTracklist
$ G% i7 X% |* b; f  H, w01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word
& ]. r; j# X1 W) Q0 b02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem' m: f( V" V* A* L2 C) P
03. Angela - First Of May
" `5 S: l6 o1 s2 @6 Q" x04. Emi Fujita - Longer
# l. {; N6 _3 o05. Keri Noble - Auld Lang Syne
0 g/ k# k4 r* B' B; v& |06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You
% H- G" K8 z! I# |  ]: E! A9 c07. Regina Velasquez - Leader Of The Band  m3 b, R$ q$ b4 o0 Q0 @0 C' q, V
08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love
" s( S; E- Y8 i$ n, \$ q7 p0 R, m3 ~09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz
" j/ h5 a! k5 l. Y10. Mary Ann Hurst - People Get Ready
9 Z) O. G. g% c" z* _, a9 a11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late) M2 }* x1 B* H' p; H5 P( o/ T
12. Kelly Sweet - Ready For Love) v/ m* g5 y0 Q+ X, Y. l) t0 S8 q8 C
13. Salena Jones - A Song For You
% [0 |- H" L3 x14. Noon - Long Ago And Far Away$ X7 q9 h* s; m' P
15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love
3 u2 d# ]9 G4 C/ `' J! D& Z/ A9 R
; E+ F5 c- U4 R" G1 I' DVol.7 - 2011$ g+ a  r' w6 T' e7 m! o4 P
" @$ z' B4 X* m) V' C" P$ g" P
01. Saskia Bruin - The Look Of Love9 U- K  B& u4 Q
02. Sarah Morrau - Vincent
4 M. U' r" t+ P6 Z. w% M- S2 G03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time+ Z0 ?9 J! C& C" O* e# F) C
04. Emi Fujita - Your Song
* P* a2 E( S: \# r% U5 r* D05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale4 t3 P) [0 I( g3 M3 \7 b+ m
06. Eva Cassidy - True Colors  n" K+ k# @! Y, ]5 ?
07. Woong San - What The World Needs Now/ w; O& N7 Y& w( g: a
08. Jeanne Newhall - Hungry Heart6 ?4 l0 a0 z  d; H- q
09. Dina Blade - My Romance8 n- U4 u$ s" S
10. Ela Lo - Have I Told You Lately
) }9 E% |* k/ E: Q+ z- n11. Jheena Lodwick - For The First Time
( s! E2 S  C, h- f& h+ Z2 N7 f# ]12. Noon - I've Never Been To Me
) B! S$ N' f' Z$ C: m) q* H13. Kelly Sweet - Je t'aime6 O& y6 W/ p$ g7 _5 Q, o4 |* x
14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do
" V) W. s% H. D- C+ `' U+ t
- u9 @0 a+ A; N/ e8 R5 q7 x; I6 }
, @, o2 r4 v, ?! |" ], ]9 {% ?2 Y. c( `. Z2 R2 T
7

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
78
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
50
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác) ^+ x7 V) p  D( _  |/ Z
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11 ; P3 m6 T/ O! F
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
' p9 h! Z4 ]6 F: Z) fFlac track l EAC Rip
" {8 B! X+ L! ]* O4 aVol.1 ...
8 e/ K$ q4 t. e) {  z
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
100
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-3-2018 02:00