Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 91322|Trả lời: 967

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

431

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
1005
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39
3 ]% o2 n4 f& F7 q& |, e# H( ?2 h. _8 L3 ^" g6 i
Best Audiophile Voices Collection& r4 J+ }0 Y- C& t4 G: d) ^$ I
Chia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.) `* S' g+ V" F: Z  I
File RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn5 a2 K& T( n  H0 L, a
: O% W. t- y# s" W' ^$ O
DOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 7
' A) v' B) O  W0 O+ D
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

8 w1 r# j% ^* k2 K+ A- j4 M, G1 KDOWNLOAD: Vol.2  
( ?8 {, W: e; x7 f- ]4 P4 T8 t
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

4 B8 n5 |; W# a) _$ }9 p0 x8 rDOWNLOAD: Vol.6# w; D8 Q! q3 ^$ a. N& m2 d( K
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

# d% }+ U7 s/ p& ]) {- s0 Q# T0 W+ @0 J- k% N
( _, i$ d3 t$ F; d# }1 h# d, |& I# m
Bổ sung (10-5-2013 19:58):. v/ K# h) z" ]: R* U/ P0 ^7 C2 e+ _
reup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST% m( j# V- O4 S* m0 l: z3 H
hoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

23

Fan

431

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
1005
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
4 j6 H! C2 d: c* @2 {: x. h3 GFlac track l EAC Rip8 f4 Z! O. W: u0 R. u0 D2 ?0 A
Vol.1 1993

' O* M. q* i: Y# m# L) a# i

0 x" \( {  a+ s) m. Y  oTracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40)( h0 _0 z3 ^, U  C% V! V$ s
02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)( T) j3 ]6 L# [. [
03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)
# B) l! C0 K8 `# H04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32)
) C0 Q; m6 o7 ?# q1 U3 R" A" ~05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)" T3 F& z2 _9 n5 j& U
06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55)4 w1 ^# X6 ^4 A; j, U6 P, l, n
07. Dave's True Story - Marisa (3:59)1 K1 n. D' b% m1 Y1 X
08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21)0 w- u$ r6 a! R
09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20)  d& i4 z) g8 N' _8 {
10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09)
8 X# O, a0 s& G% ~: G. Q) w11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25)( t! t7 n# J' V+ n1 [3 d6 |; T
12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15)3 a. b3 D8 ?/ H. G# C; }6 z
13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)6 Z* b$ B& U' J/ c
14. Monica Mancini - Skylark (2:28)
& P+ Q/ ^$ Q7 d15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46)
$ B5 [; Y4 {7 M6 `  G: j" X. H
2 [0 H8 K+ R! }/ ^Vol.2 - 1998
; g. K  S0 y4 p5 I6 X, \! a1 e" G$ n+ ?3 U( z3 X
Tracklist
0 t- f8 t* {% q; C01. Desperado-Emi Fujita4 S& v3 g4 B" j8 r$ B# `  b$ U- X$ [1 H
02. Fields of Gold-Eva Cassidy
- J) r* Z. E# B03. Better be Home Soon-Andrea Zonn
5 n6 J! [/ w: `# b5 ^04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell
4 N. o( a, }2 X: K8 E05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick
, I  r& o3 Z% G% _" u  e7 F5 Y06. Fly Away-Corrinne May
$ v) H. D  ?6 `! A- ?: T0 A( x07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones
& ?, i8 c& N( T; E7 `1 j08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson
  @5 B: }4 m: o. @" m09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz  b; l6 b& K9 t3 J* X" d
10. Stay-Alison Krauss& K" N; l. g9 E7 @1 P, j3 r
11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle
( o- r/ s3 {: a3 l* |: t$ B12. My Foolish Heart- Salena Jones# o# I1 o1 _7 j5 Z
13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth
6 i6 w$ r+ h, w, y  Q: T1 k, w14. When I Fall in love-Claire Martin8 A7 Z0 z8 |+ F, q! s& W
15. Cry Me a River-Tania Maria
3 I9 E/ i" A( C5 a+ o2 o/ c. ]* V4 n4 d8 P  Z8 Z! m( j
Vol.3 -20047 K1 C9 y- ?' g# `+ G
& I0 X6 p7 |+ p( E9 A
Tracklist8 ]7 |$ ^7 e- M- k6 `
01. Sara K-Vincent, z' l0 }# M! y! C! T) T' B4 e
02. Emi Fujita-Fields of Gold
! L2 W+ Z% ~3 X0 V- i6 O03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song
0 F8 j1 ?8 [# F04. Dina Blade-That's All- s. d! _7 |" z. a: u: ^
05. Salena Jones-We've Only Just Begun
  _* N1 }, k( V$ p% c# b06. Jean Frye Sidwell-Alfie
% X# N2 J1 o- d1 f3 O07. Noon-Close to You( z. N+ t/ b! G& n
08. Janet Seidel-Secret Love9 ~3 M: {0 u5 x6 m
09. Jackie Allen-You Become My Song
: C! ^7 i7 e8 E# q# O  g* }10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All( \2 _  v6 ?; |4 M5 e2 z9 F
11. Jaqui Dankworth-But Beautiful- \0 A4 t& r  c: v# H2 D# b
12. Leslie Tucker-In this Room+ h7 H/ d- K) E
13. Karen Lane-Photograph$ {+ I& y, f) K# k+ G9 {( {5 v
14. Jheena Lodwick-Morning has Broken
+ C9 S+ a& _8 ]) ?4 E! d& X0 \15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me
: f: |: M' |# @/ p) E: k/ A6 N. ~+ }" v+ ^
Vol.4 - 2005
  D" p( Z7 L( Z+ b/ r
8 P& s( H( f! v- XTracklits0 N6 D3 h+ n+ Y/ x5 O
01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers# H$ s- S. p, c, H4 D2 }+ t
02. Jane Duboc-Lady Jane
( Y: L  [5 H( F: {& d03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight* Q( U: u$ ?" m6 I
04. Marianna Leporace-If
% w8 W# B  ^# t! x05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love
: u% Y0 a! L/ |' d0 k0 N4 I06. Alison Krauss-Gravity
' L" T, y  t/ Y07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely
+ h2 I5 p4 e- o9 ?08. Jheena Lodwick-A Child Is Born) m/ y  }8 D- d/ W( r
09. Noon-Sunny
" m% a- T; H: b: a10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings
) x/ p, ^5 n+ O" R. \+ q* B11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady+ i+ u: Y! w9 L% H" W! M+ I# I" T
12. Hayati Kafe-For All We Know
7 Y# G8 Z' R3 R$ j" v13. Trisha O'Brien-Dindi
9 D% N/ I- c  H; R* ^14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval
. P* J; z$ O% h+ r. a4 i+ d$ q$ p  B15. Al Somma-The Very Thought Of You" N0 M# D/ q2 Q& Q# ?6 q% W9 k
6 [  q9 ~* U: Q, y6 _" ~2 d
Vol.5 - 2007
$ B, B! }0 P. U2 s
( [, b( ~- b6 ?6 f0 tTracklist
6 L) v6 f' h" o8 M* J* A01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December
1 B( J" o  I) T; v02. Noon-500 miles
5 [% V  w; M6 O03. Emi Fujita-The rose# n0 }$ K3 ^5 s* g1 b& P
04. Stacey Kent-You've got a friend
. J' B- t( h( Q. A. {& j9 d05. Salena Jones-I don't want to miss a thing
+ W$ Q! `$ W) k4 Z0 m  O; Y1 V" D06. Janet Seidel-You belong to me- y% q. f, j2 g% m8 w& h
07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth  g  T* O' j! L" b" ^
08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water* H# f: ?* i& d4 H% R
09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love6 u3 L* z. d# f3 t0 e
10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle
# J1 ~2 U" I$ u5 q. n) s% U11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
! Q4 \$ Y2 J7 l6 E12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love! E1 f& V, W. ]0 |: _( X
13. Marcela-Loving you
3 V  J# T4 L4 W, U14. Kimber Manning-What a wonderful world* j% k6 `( K, l# E% L
15. Ilona Knopfler-Alfie$ n) J/ g& a8 {) z- F) _8 q$ l7 M

7 g1 t6 T% w5 w" d5 nVol.6 - 2009+ e1 Y3 C2 X5 f! r8 E, _* B- a0 u7 i

1 y9 Q$ i+ F) m5 h$ N9 p$ CTracklist0 C" f0 s# d, G# z8 z! p
01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word
9 S6 F8 [; ^) A+ H- J6 c02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem- I) m& J; q; T& @' H  L
03. Angela - First Of May
+ \8 Y( `! B% y, z3 g) d7 i$ Z04. Emi Fujita - Longer: O/ U" o0 o4 W4 n: h, P
05. Keri Noble - Auld Lang Syne7 ?! ^9 C8 v1 W- R
06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You
3 w2 Y" G2 ?) }3 e6 \+ a07. Regina Velasquez - Leader Of The Band3 O) b8 x4 ?% S* n* t( t9 q
08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love
: b! F2 Y2 A% w3 I* a09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz4 c; k" W7 n# c4 b8 f3 k; N
10. Mary Ann Hurst - People Get Ready
* C- E! t# H$ F8 A11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late
6 i) m8 |5 l/ k/ r  \% E' G12. Kelly Sweet - Ready For Love: y$ G3 v; m" `- w0 v+ z4 s& j% d
13. Salena Jones - A Song For You6 N$ Z3 Z: q9 m- U$ \
14. Noon - Long Ago And Far Away: H, Z8 R+ k; ?% C( f
15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love
8 g: I# o8 a9 x8 c' @2 `9 [# G0 y9 Z" c* s
Vol.7 - 2011$ n: k! Q+ Q& \9 l, p/ F
! b4 w* D' Z& c6 b  l& S5 r( q
01. Saskia Bruin - The Look Of Love
% p$ c) Z0 [5 h0 \02. Sarah Morrau - Vincent; B9 B8 g& O. x% }
03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time
# l. K5 D0 e& c+ Y6 v9 y04. Emi Fujita - Your Song
  q% k  d- u* k; Z; d05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale! k8 B* v$ V+ q' i
06. Eva Cassidy - True Colors' _$ Q( t, ~3 ~% z$ D
07. Woong San - What The World Needs Now
! Q1 s1 s& R2 Y" _3 E7 h& D% F+ t08. Jeanne Newhall - Hungry Heart
0 k- U+ K* c" d$ F/ Z3 f09. Dina Blade - My Romance
1 O0 g- b6 S9 f10. Ela Lo - Have I Told You Lately
! U9 v% H5 h- V! x11. Jheena Lodwick - For The First Time
1 ^& S& N2 ]* E8 e  n12. Noon - I've Never Been To Me2 b; C  L- f" S! n" V
13. Kelly Sweet - Je t'aime, V3 U& i  x$ G, e. d; B5 b
14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do
" D6 i/ P$ {% b& O8 b: ?# {0 G2 k) m- ]* e0 C6 @
+ D- i/ x% ?& T( ~
' e! F9 z7 a$ {' h. g
9

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
80
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
50
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác
7 j0 L' g( q+ x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
87
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11
& V9 y6 M: j. w" O* }& KVocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues 1 l6 x# B0 M" [/ c$ O0 q
Flac track l EAC Rip. V& |$ z3 _# O
Vol.1 ...

$ z( y- A: Z5 Z1 q; lthanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
100
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

7

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 26-11-2020 22:38