Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 75757|Trả lời: 924

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
877
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39   g: J$ B) f0 q8 u

' u4 R$ s' m; C- ?/ R5 qBest Audiophile Voices Collection3 D  z& I0 ^; ~. Y, U
Chia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.' }6 Q" M2 C- G6 l5 @" w3 o( r; v
File RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn
2 `0 E- y1 {* x/ X3 F8 t  M: o! }, [+ W
/ e2 n; }% I8 G! ?DOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 7
- G+ c' K" e( N3 k7 Z
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

3 J& x; H7 U: V5 o+ |. M* R) cDOWNLOAD: Vol.2  ( M: `9 p5 t$ m5 A
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
- r5 D0 H  z# y- w
DOWNLOAD: Vol.6
6 J8 D) W: e( H: N* W$ k
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

5 c7 J/ e" q$ Q4 p  [3 f
' N3 q6 _$ J: n! S: J6 q5 J
3 g1 e7 Q" T' nBổ sung (10-5-2013 19:58):% }& m; }8 D& W
reup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST
) }. ?) m+ u0 |+ k& J" rhoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
877
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues 1 o3 [: l, P" w
Flac track l EAC Rip0 }$ D  V! ^# r
Vol.1 1993

1 F! k. w* u5 U, t8 M% a! X
; u( {  z8 q, i' `! ^
Tracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40)
) h$ r) H. }8 w7 x  D+ }2 K02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)
( @& R8 J; f. X2 q9 p7 u% u- c03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)
/ Q. v0 o& ~2 d* h/ n6 C04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32)( W: e5 S- k8 J. I
05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)
/ X# P) F. H1 ~+ q% _06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55)" ^+ y- ^  [: e: L: t
07. Dave's True Story - Marisa (3:59)
1 `; x) E5 ~% A0 s08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21)2 e7 P& b$ ?( f" \& c
09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20)3 p) l8 Q& f$ @! A" T& g
10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09)
3 D3 H  m, I0 d3 h% C11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25)3 N/ W1 m; b0 b) e/ T/ ?6 N: B! Q/ S
12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15)
  C& \# b6 G& d& i' D4 \13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)9 E7 }4 w: J* u- \) Q  O
14. Monica Mancini - Skylark (2:28)
/ @1 l* I4 V  \15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46)7 `! x) c3 ^5 Z& {& @
- G! z- p/ Z0 N/ S% K/ h/ Y
Vol.2 - 1998
" p# K3 _- x1 P/ L$ R
/ w0 B6 ~2 B/ ZTracklist9 c$ A; {5 A0 x8 N) ?
01. Desperado-Emi Fujita5 ~: s7 `: u. m8 N& ~1 V
02. Fields of Gold-Eva Cassidy, \" e( U) [" M+ x: o
03. Better be Home Soon-Andrea Zonn
6 d: x5 }0 M- T04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell% Q" @6 O! W9 b6 J
05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick
7 l/ E" e* a9 F  z$ n4 _+ e; e06. Fly Away-Corrinne May
% R6 H! Q5 P9 l07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones8 x1 c5 I( _. R  q
08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson3 Z$ M# ~% }( G' c. f8 ?
09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz( ?; X( J: B  p. y. o
10. Stay-Alison Krauss: J5 s2 F4 {7 f9 S
11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle
( e4 s) O- n0 ^4 R0 i, L12. My Foolish Heart- Salena Jones
3 m% B" y& b( h5 z13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth2 D/ m' w" T$ k3 Y& b
14. When I Fall in love-Claire Martin( I& n7 K+ c1 u2 A+ |
15. Cry Me a River-Tania Maria
, h' L  u) F' ]4 j* \8 i
+ k- Y  S( F* kVol.3 -20048 r' L' ]) A* x  A
& [' z1 h$ a0 R! X* j
Tracklist
- c3 \5 t- \% d01. Sara K-Vincent
& r8 Q+ P4 c' ]1 y& a) ?- h* v% L02. Emi Fujita-Fields of Gold3 u0 V8 ]3 R, i5 b" Y! Z: A
03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song
3 M8 h6 Y2 a" }$ q3 v04. Dina Blade-That's All2 [, U  ~: g& B$ \, n  Y
05. Salena Jones-We've Only Just Begun
& e1 s9 Q. Q8 B/ x+ R9 t06. Jean Frye Sidwell-Alfie
$ z9 z6 I  I8 G1 L; U* X& v2 r& h07. Noon-Close to You
" _, g1 \/ W9 x/ M* y- G, Y1 p08. Janet Seidel-Secret Love
9 w7 q/ T0 Q9 J) k. H& u09. Jackie Allen-You Become My Song# v7 D- b+ T+ Q6 v
10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All
2 F! l& J& j6 t: z& V11. Jaqui Dankworth-But Beautiful" `3 J9 d  d, H( _9 f
12. Leslie Tucker-In this Room
6 A" |+ ~! S5 v% D: T13. Karen Lane-Photograph
2 B  g) G5 K6 k0 o7 U* {5 M14. Jheena Lodwick-Morning has Broken
' I6 _& p9 ]$ U- O2 ?$ Q# M9 |15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me3 t. c  D$ ~$ b( M" g+ ]7 _) R6 b7 M
/ T) Z" t" @; O2 c6 o4 }0 U
Vol.4 - 2005
+ ~4 G$ ^4 L3 E  J+ E2 f3 I& s( U1 Q- D# _
Tracklits' q/ E8 g% v# y: j) F' l7 ^4 Y4 v
01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers7 }) |" n% a$ ~- R+ @! S
02. Jane Duboc-Lady Jane5 B1 V* b* e& G& B# q
03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight1 `# W0 J& H: N8 D
04. Marianna Leporace-If
1 i) a+ a6 X! w. O! `% T05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love
" X4 ^& K0 n! M* a8 D! T06. Alison Krauss-Gravity
& D* F" g/ Q# {. |07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely
, r) }( M# l% q. U" U' b08. Jheena Lodwick-A Child Is Born8 F0 r0 X% D! _# \* ]. Y
09. Noon-Sunny  [7 `3 ^+ s  |! x7 J1 c$ ]; R. i
10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings
! M$ D' O2 T$ x11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady
2 T7 W5 R9 D7 f2 G0 [, D12. Hayati Kafe-For All We Know
2 {3 ]7 H4 a" U) M13. Trisha O'Brien-Dindi& K: j5 R9 B) ~3 F4 u
14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval
+ @( l& y3 J) Y# W15. Al Somma-The Very Thought Of You) H: [( R" [# h

1 J7 m+ c. v# IVol.5 - 2007, E+ Q6 p0 b: R2 S3 d# L
, l$ y1 ?2 F* e) h7 U
Tracklist
9 F0 i, {* H; r5 @, P0 @+ n( @$ k7 L01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December
: V' d( T8 |' G: [, D! j9 Z2 R6 S0 {- t02. Noon-500 miles& H2 z, Q/ E& s
03. Emi Fujita-The rose3 O! d' n; M$ o8 Y
04. Stacey Kent-You've got a friend
' W7 J7 I. C. W3 U* o) f) q! |05. Salena Jones-I don't want to miss a thing1 q1 `# @# k* u- Q0 f( v- f/ |" g
06. Janet Seidel-You belong to me4 x/ z  w. _5 ~4 W: E
07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth
% b% H$ M" |. Y" Z08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water. ?' \4 @7 S" ]5 G. o( y
09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love9 K- e& o1 J. m; f0 C3 i
10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle $ n- }3 f$ ?6 w. o" G
11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
2 k8 P9 d2 j7 }$ r12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love- ^$ P3 f" I$ E- k8 F7 T1 u
13. Marcela-Loving you! m8 B& d1 p' S6 I3 ^: Z
14. Kimber Manning-What a wonderful world: x- i) g/ ~& k# w
15. Ilona Knopfler-Alfie
7 t: g7 w9 d. w/ B# x
' v8 D9 L$ p( ?( gVol.6 - 2009* r% j8 S( F- _* i5 n. j3 q  g

; \) I" T+ o$ `& z# MTracklist" ^7 P" N2 p4 w8 w2 R# S5 r6 S. p
01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word: k1 Y. p2 i& X+ l% o- M) o
02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem
+ ?  l( `% x- F, n* `8 K6 P% j03. Angela - First Of May
% @) Q" t# g2 I1 i( F04. Emi Fujita - Longer
% U" a/ J- L: v) ~" K4 ]( Q05. Keri Noble - Auld Lang Syne# I1 P6 e: N. v$ w. y
06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You; R$ B  [; P) {1 p; ~3 g/ e  m& z
07. Regina Velasquez - Leader Of The Band( N* p; F5 b7 H% W$ V7 a) E& m
08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love
& p. o! o) ?" O* T9 l/ M. C+ B09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz, t! d3 q- J% [
10. Mary Ann Hurst - People Get Ready
4 R1 E+ U. Y1 S0 H' D2 e- N11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late
7 C% s) _5 a1 D& N8 J12. Kelly Sweet - Ready For Love0 ?4 x0 j$ X8 X5 a  c
13. Salena Jones - A Song For You$ X6 G: K; x+ t& |- u
14. Noon - Long Ago And Far Away/ s5 w( D$ ~9 C* c, R
15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love
( Z+ @: o5 y& l* e2 @% |7 U6 O) Y
Vol.7 - 20113 e- A/ y. Y# W. x
- c2 Y- M( K. F  ~0 H7 h
01. Saskia Bruin - The Look Of Love
  M( b" v& ]( _" [02. Sarah Morrau - Vincent9 o" r  G2 b+ o/ Z, @% t
03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time/ S. o, z7 C6 a# _, K6 `
04. Emi Fujita - Your Song
7 N3 }) p6 A- X5 r0 l, m9 e  m  `05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale
1 y& f* I( j9 l& y* [06. Eva Cassidy - True Colors
% c, n8 w/ N' ~; q  N  x0 o. \0 R07. Woong San - What The World Needs Now
5 L* v8 J( g9 \08. Jeanne Newhall - Hungry Heart! D+ g& W" @8 [' X# w* f/ P1 f
09. Dina Blade - My Romance
( e# |: o% V$ A; F$ q/ c' F10. Ela Lo - Have I Told You Lately
% |+ B5 ?0 X" p2 |, K/ \11. Jheena Lodwick - For The First Time  }# ?9 ]7 J4 f) N4 T
12. Noon - I've Never Been To Me
/ g7 `7 _, M; R& k- y$ I13. Kelly Sweet - Je t'aime5 \. k9 P7 m$ b% _; C% Q" u5 ?+ m
14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do
  N$ k# L( y( F  V9 F
3 x" w  [+ i' T/ `1 C
- X+ s# {; H) ^/ Q$ b- c+ g6 X  l0 X' `2 f4 g; [" t
7

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
78
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
50
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác5 Y3 p% B8 ~) w0 s
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
87
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11 $ G. @- D7 @4 @" v% c
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
8 C/ X/ {) R* i1 FFlac track l EAC Rip
- r! [0 u9 Y* l% |" DVol.1 ...

  S! B1 [- O; pthanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
100
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-3-2019 02:53