Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 52113|Trả lời: 788

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

414

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
840
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39 9 r1 e3 s! c! W/ v( J% q  _

  s' o# n" Z2 G/ FBest Audiophile Voices Collection9 z, m% Y; F1 m* ]% {; B# p4 s9 v
Chia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.
) K2 p' E* J/ V8 cFile RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn
$ ?- n* P7 p" t% b
3 U6 K) b  x' L# @DOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 70 s: A' ^# v1 n
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

5 V: @4 d# v2 `3 ^& hDOWNLOAD: Vol.2  
( Q8 E8 ~  H' p
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
5 i6 Y+ ?( `5 y+ |
DOWNLOAD: Vol.6( R3 g- x3 A3 B, l1 a5 T
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
; ]. n* C) h* Z- n1 O

1 B3 K2 P  t& q* q8 A! T) ^' y2 e4 N- {  Q, \7 j
Bổ sung (10-5-2013 19:58):  `5 y8 h3 `1 y; g7 e8 o8 J' s$ a
reup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST
2 w5 C/ w. z8 p  E, J3 Xhoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

22

Fan

414

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
840
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
# f5 N' F/ G( y% O( DFlac track l EAC Rip6 n9 |/ @7 q9 P6 I$ g  N# ^
Vol.1 1993

  @2 X1 H! D" X5 B+ V
" v8 Z9 z! v- C% w# _- a
Tracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40)8 J% B: G3 J  o9 R; E
02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)1 V' [+ {, }( B# v# f! Y0 S  u
03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)
, Z" n9 H, c! u8 G$ _  y04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32)
) q& G5 j' ^5 n. Q5 D7 w  z8 _6 `05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)$ K7 l! i  ?. X: }  b: ^8 ^
06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55)
3 E4 b! o" g* ~% I07. Dave's True Story - Marisa (3:59)4 J9 F( X- F: V
08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21)
' W: l! ]- o( C% i7 J09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20)
5 H1 \1 H" z; b# i* v8 t4 b8 Z$ U10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09)+ J" M% I) z0 O. E. k
11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25). Q' b$ f0 F& g. m/ I
12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15)
6 S; p9 l* D) C1 z13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)+ @! [1 y6 Y# F1 v- u
14. Monica Mancini - Skylark (2:28)
) C$ q" {8 c) @, ?15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46)6 F6 p& x' w" V; }6 w. m
: g2 C+ z0 r2 ?* Z: @3 [9 X
Vol.2 - 1998
: M7 }. e) N4 O" O5 ?
  I' ]# d& \, z. A, @Tracklist6 M; v" Q+ A  U  L" {, L
01. Desperado-Emi Fujita
$ x  N' N) S6 s# \" l/ S( w6 u" E! r02. Fields of Gold-Eva Cassidy
2 X" ^5 Z: U1 |7 u- F03. Better be Home Soon-Andrea Zonn
' ^4 j9 X6 Y8 `0 h$ O. U04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell
5 I0 r9 _7 ?, K' C  P05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick3 F& Q; z: t8 k. X' [5 A9 t. V
06. Fly Away-Corrinne May
+ L4 T( K/ M* q. W3 ^07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones  I0 m9 E' W: s- `
08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson
! V& w: L) X9 i& Z1 `3 h4 u09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz
1 z0 S0 m, i3 |10. Stay-Alison Krauss: r  U3 ]; A  ]% Z/ I2 l) H
11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle
+ {0 l/ L5 B  t$ A12. My Foolish Heart- Salena Jones
9 w9 q, Y- r% Q" E13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth& `9 v1 x" T: w2 X$ k
14. When I Fall in love-Claire Martin8 U& L7 W$ u; o; x; d* I- l
15. Cry Me a River-Tania Maria
7 W) n( t1 w, f5 V+ _
- O; m# t& O2 q5 n2 SVol.3 -20048 C: Z1 D4 l. y6 M# A, P7 D
: P1 Z' }; [2 G) q1 f
Tracklist
) q7 i! |, Y% w5 i/ m! K! p01. Sara K-Vincent
8 n' L: U1 ^- o+ F02. Emi Fujita-Fields of Gold1 s& G: R* H. @" Y& ^) y- S
03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song
- n4 J& l7 `' X$ U0 n04. Dina Blade-That's All; M/ k9 G/ r9 k" e& n( G+ I
05. Salena Jones-We've Only Just Begun4 _5 \" x( @& M7 k! }
06. Jean Frye Sidwell-Alfie9 x. [# t$ Q) b* d) [2 G$ `
07. Noon-Close to You
* r5 `0 V: m. ^# k7 i5 z% W08. Janet Seidel-Secret Love! L9 u: Y2 C" U9 I" T0 v4 Q
09. Jackie Allen-You Become My Song
! ~2 q% G; H: P& S& }2 S10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All( W; R- r" @. S: H+ k
11. Jaqui Dankworth-But Beautiful
$ E* k! A7 i" G/ W12. Leslie Tucker-In this Room3 m! g% t" _. p: _$ \! i5 |* H
13. Karen Lane-Photograph
, d# [: i8 l" e14. Jheena Lodwick-Morning has Broken
4 |  v  M8 W# m- f9 E15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me
; M+ R2 {0 E' Q) q2 w
4 g+ o% [4 t: ~1 I+ T$ R/ mVol.4 - 2005! S) @+ Z- f) d
. X5 \( W3 d. O! x% x4 x
Tracklits
9 ^( L( |9 ~+ R% @: o$ x01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers1 y7 A: X2 z( u
02. Jane Duboc-Lady Jane" M) S3 I' C/ _& P9 o, l
03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight! L9 d2 U$ [# b% z$ h' V: A4 R2 o
04. Marianna Leporace-If6 y1 H7 g  q1 B! v9 @
05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love
3 I8 H* l" x, S; `" [* Q06. Alison Krauss-Gravity1 r7 @: X, m' b- l. p9 z5 e
07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely, f% p7 z/ q5 N6 C
08. Jheena Lodwick-A Child Is Born
* ~4 o" p0 n: ]: y09. Noon-Sunny
0 h7 k! I* ], ]4 Z( f" j: b10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings
( w0 K8 [; s( Z' g11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady7 p5 g( `5 [& \$ n0 P; S
12. Hayati Kafe-For All We Know# y! m! R. {# l6 G6 g" a! X. C/ J) q
13. Trisha O'Brien-Dindi
1 y6 n/ [$ g9 Z9 [0 V( H6 B' i8 F$ O14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval2 H% v' }: L- B4 G2 [2 S
15. Al Somma-The Very Thought Of You
3 _/ j4 W; N( C* i, L0 r
1 i% ?# `0 Z. GVol.5 - 20079 u; y) }+ t2 i5 Z. x0 e( K
1 }1 l/ {: m% R- k5 z$ d  k( |7 R
Tracklist
+ L2 u3 W% W, A5 x5 u01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December  n& Y+ v+ ?1 y, n4 K2 p
02. Noon-500 miles
* q- \' Z  @) k( X03. Emi Fujita-The rose. X2 E/ }9 [( h, y) q  o  E
04. Stacey Kent-You've got a friend2 B+ ~) d5 M) _2 w& B1 ~/ W9 x
05. Salena Jones-I don't want to miss a thing
  N7 r) @; O/ e* O9 n$ X4 h4 t2 a06. Janet Seidel-You belong to me
4 v, _' Z$ }2 f; z- v07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth
, C' I9 f! X6 E4 }9 r5 ?08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water- p# M9 h$ r$ o& j
09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love
8 d: ~5 `" @6 X* h2 b8 v2 I10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle
5 o  I$ W: a7 Y, k0 h' }* R) r11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
8 t) z5 m, Q- o4 b8 L' a) V9 E- t12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love0 R+ @$ Z" f- [
13. Marcela-Loving you
  a# Y2 }  O  ~- j+ R4 N14. Kimber Manning-What a wonderful world
6 y) H: h9 P5 R3 `1 K+ J" G15. Ilona Knopfler-Alfie5 a8 I  |; Z  n5 t/ e

0 G5 F# H7 ?- d( {; C; U: u2 zVol.6 - 2009
) E% _7 i8 _& x. F5 p0 @5 `5 j. g+ L; M3 N
Tracklist5 `: W' O0 h  F$ ?( c* E
01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word
+ v; @. t9 [# i$ V02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem
5 V6 T: l* d2 o" T: @3 |: J03. Angela - First Of May
2 I5 `4 P9 V1 J; w. u! F04. Emi Fujita - Longer
  a. C" z# L( t; ?4 M' Z05. Keri Noble - Auld Lang Syne
& u% _% H  k* n5 f" N  L& l06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You
& s0 j" [- ~8 d6 J$ p* G07. Regina Velasquez - Leader Of The Band: E; i1 x) Q" f; n+ ~, h
08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love$ u$ ^9 Y. u9 r3 E4 W6 o! x; F
09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz# r: |3 O# u' x9 n/ `
10. Mary Ann Hurst - People Get Ready
/ M0 w/ m+ U, T1 q4 N- I, }11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late
' j3 c& ]; X9 e5 F# s0 X, p12. Kelly Sweet - Ready For Love; W  n/ o& R. D+ ?$ K5 a; i" e% F
13. Salena Jones - A Song For You; W; x7 w6 {% g
14. Noon - Long Ago And Far Away
& O% p* y1 j* \/ K15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love
/ D; g( E2 Q- I# B3 G: T# p5 p3 l8 W2 O3 m% F
Vol.7 - 2011* b% S0 l+ N8 {/ G! N/ l

- }" c, C1 @8 v6 ~/ n6 C- [- O01. Saskia Bruin - The Look Of Love; M$ R. [5 {+ f- g. ^4 L( A7 C
02. Sarah Morrau - Vincent
1 b/ R2 p9 R) Z) ^03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time( j9 w5 B! V. M& q& A
04. Emi Fujita - Your Song
! B4 G3 l/ y" t8 r$ R7 J" O# v05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale) m8 Z9 W1 N9 f4 ?9 O
06. Eva Cassidy - True Colors
: T0 p8 x0 R* r5 u: Q7 w07. Woong San - What The World Needs Now% W1 l6 z. f, x4 k9 o0 `
08. Jeanne Newhall - Hungry Heart1 R/ x5 J1 L1 V. V- h& V$ f
09. Dina Blade - My Romance# ?) a2 e. Z( [) v. b
10. Ela Lo - Have I Told You Lately" c# {: P9 `  ]
11. Jheena Lodwick - For The First Time, ^) [6 n9 q( \2 l7 ]% X. c
12. Noon - I've Never Been To Me
; T' W+ W) S/ D+ A6 t13. Kelly Sweet - Je t'aime+ X  J) m+ C0 M1 O; t& E) t+ T4 @3 H
14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do+ d5 D5 K/ A/ i2 f
: {; n) a3 q5 Z5 W* w5 \' F

% l7 ]1 l/ d5 D% V8 y/ l1 n: O% [  [4 n9 a  Q
5

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
78
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
48
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác0 v+ O% R  I, b- O- o
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11 3 P5 i7 \/ M( g0 d: d0 n
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues 2 l, n- J: h. _: L- a' z
Flac track l EAC Rip
3 e3 V+ b# {; f! d0 o$ wVol.1 ...
- a' {9 u2 _1 \* y
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
99
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-1-2017 03:16