Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 72234|Trả lời: 909

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
872
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39 + S) r- ]: s& o+ @( I: u: ]
4 A6 {1 l$ }1 x4 K; |' f
Best Audiophile Voices Collection# ]) b+ ?, D2 s
Chia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.
: v2 p4 j( g, i& [" U- }File RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn  @, V. T5 |- \! g- y. d

6 Q% b$ @# t. {5 i. \% pDOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 76 |* ~, {0 C( j- i8 N8 D
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

. }, U: z: V" B' ?9 q8 l; c( NDOWNLOAD: Vol.2  7 e8 j# o# K. f
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

' I! G: j9 I/ E  ZDOWNLOAD: Vol.66 [0 P$ o$ m1 W% n3 F; P% n
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
- n2 S8 G/ R9 }! [

- @3 q4 j! X) G" o! k( x, T
7 j8 T4 E/ a+ B4 NBổ sung (10-5-2013 19:58):* ]. @7 m( j* ^- p& U
reup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST
6 |5 ^; m1 O3 m2 i- `hoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
872
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
( q* D, u/ w' R/ ~3 Q0 YFlac track l EAC Rip0 v1 R2 O3 K4 b* I  s& {: y! B' y
Vol.1 1993

' f; h6 @  p& m* s, @/ Z! b
, i0 U! L" a5 i& \
Tracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40)1 v$ K2 \, j& L/ B! L
02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)7 A; W- W6 s- n! i5 r
03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)& h, M/ a8 Z* ], G
04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32)
8 g6 ?. v0 Y! z  o05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)
4 }6 l: W# ^7 g$ _6 E06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55)2 }7 u" l7 F* z+ _
07. Dave's True Story - Marisa (3:59)5 z0 J( @- \$ }% Z
08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21)/ ^+ m8 z6 ^# |# I
09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20)
! i' P/ T, w- m* E10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09)& f( I* z: S: W: c4 D/ `4 @
11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25)% y/ L( E9 p3 W. A, ?' E
12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15); @1 f; }3 T0 z& Y0 k
13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)
8 y, p0 u. s# F3 S5 |; e5 {- X$ Z14. Monica Mancini - Skylark (2:28)4 ^- o6 @/ ]% z$ U5 G8 [9 M0 I$ S. B
15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46)! u- V# r2 @" k. s# f- U7 J

5 A5 X7 v9 a5 T6 h+ h, d8 ~Vol.2 - 19987 c) l) Y: P: e
9 B0 f& Q1 |, Z4 \9 E! x
Tracklist% k/ Y" {7 ]' v. ]3 A9 d
01. Desperado-Emi Fujita
& R1 h: q0 Z/ H6 W! @: C5 b02. Fields of Gold-Eva Cassidy
0 o% Y1 p% |* _03. Better be Home Soon-Andrea Zonn
: H* ^2 D+ @% W) l/ D' V8 Z04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell
$ F& \" ]& ?% d- F* n( O+ g4 b05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick
; Y+ a  ^7 D# x) a06. Fly Away-Corrinne May& a. y( `* L6 a& G: N" m
07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones
) z. r  S5 z9 V' Z( _& R08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson( \. u6 T+ W" h3 i5 b( l2 n! Z. q
09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz
8 C  g8 ^6 b; r" n5 t- |3 S& o10. Stay-Alison Krauss
+ Z0 Q5 o' B3 I; d11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle2 V& u; m; i: n% O
12. My Foolish Heart- Salena Jones
4 I( r5 v7 c+ r7 f7 ~: b13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth7 d& t' x; s: e. e
14. When I Fall in love-Claire Martin6 k, R( [4 U+ l) i( b
15. Cry Me a River-Tania Maria
& b( x. a% F: p9 m: d! Q
* T+ m- v: ^8 [3 I$ FVol.3 -2004' _& A7 f) b& K- Y$ q
- V9 O2 j$ B; y: b3 _4 S7 d$ E
Tracklist
, r# `$ Z) Y) r# i1 ?, A2 }01. Sara K-Vincent
5 i& H2 m5 D  ?- [02. Emi Fujita-Fields of Gold1 A0 N, Z, x. y5 ?- ?
03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song  d& Z0 n  \  h
04. Dina Blade-That's All# N+ h/ Z/ Z( S1 {: r" M
05. Salena Jones-We've Only Just Begun
, L3 a  H! N, x3 C# A06. Jean Frye Sidwell-Alfie
, _8 e6 S8 d# T/ l7 b07. Noon-Close to You
  L5 B' @1 q6 f  p08. Janet Seidel-Secret Love
5 @! b. d2 h! O$ F6 Q' C2 y09. Jackie Allen-You Become My Song
7 g! t5 f+ F" g5 ~& e1 X7 j' @10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All
$ @9 V4 J2 k& j+ P/ \; C( k" A: D11. Jaqui Dankworth-But Beautiful! Y0 f9 k$ W; Z, K4 |( e
12. Leslie Tucker-In this Room0 [1 n, J# O: W# J( z
13. Karen Lane-Photograph( L. J1 e% g! ~# p$ z
14. Jheena Lodwick-Morning has Broken
/ M- Z0 s8 N2 g% [: U6 i) Z15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me4 L. y& _0 d* c. y! d; V3 i

4 ]7 |2 P) F% XVol.4 - 2005
2 v7 `: _' e) Z5 y& e7 a; Z
( k) B5 h- R; M/ yTracklits6 p  N( ?' d/ ~& J9 v) O1 U5 D
01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers
. \* X2 Z# {8 |02. Jane Duboc-Lady Jane! z" C- M+ s. R; ]  z1 A. A8 e
03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight  ?4 q9 S+ u! U( }* B* c6 w
04. Marianna Leporace-If( O& P0 F9 ~! `) C/ M8 G/ ^
05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love
# U0 O3 I0 C7 [7 N4 q" s4 q3 {* ~& P0 e! E* s06. Alison Krauss-Gravity
9 Z# w; c3 Q1 n; P, Y1 q! ^+ s% s5 p07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely0 f$ M( Q- F2 K  z7 U, _2 A
08. Jheena Lodwick-A Child Is Born" `7 o* l5 F2 L3 J, L4 b0 ^
09. Noon-Sunny
9 c7 X1 o# W" }4 L+ i6 K10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings9 i% ^0 a% O# s+ L" V6 ^
11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady
6 N& P0 y9 ?' X7 i; t0 a0 g  ?12. Hayati Kafe-For All We Know' |: s7 H% k, k: P2 ?
13. Trisha O'Brien-Dindi
# }2 t" k! ?. _0 H% `2 ~14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval
0 A% |1 x+ F: c1 m4 m15. Al Somma-The Very Thought Of You* U, e+ o7 `( c7 C# E& Y
4 |1 _! n% b! p7 h
Vol.5 - 2007
) g) A# M. v4 o/ u" K/ U. g( T4 H' n+ h4 s
Tracklist7 [8 N; ^5 @7 }# S  U' S
01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December
8 H' l9 Y) v) F02. Noon-500 miles
$ `1 ~* d$ ?6 O( a03. Emi Fujita-The rose
2 j$ u- s6 ?2 ^5 g! K. ^4 z7 R/ d04. Stacey Kent-You've got a friend
3 [1 h& v; J" B" F5 u+ y- a05. Salena Jones-I don't want to miss a thing
( x% `  u- H  y( V. e9 ]% x06. Janet Seidel-You belong to me1 u& k0 l! W: T+ c5 k
07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth; [7 G! _; ~: f) G9 G
08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water
1 h0 @& o: S* }09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love& c0 B5 t: t2 Z3 K1 e, k1 ]; \4 o
10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle # U4 }) j: e' h& O
11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
1 }$ x. p( K+ _( v12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love3 z4 C/ W1 Q/ W  U# X
13. Marcela-Loving you9 w  f: _! U9 [) f2 v; L
14. Kimber Manning-What a wonderful world
; T  R2 H) S4 l# d) ~7 `15. Ilona Knopfler-Alfie! t4 A: W6 k5 b* f* m+ k: R

* Z3 M) D+ ^4 [6 |: dVol.6 - 2009! `7 b. y% Y, \8 [

* S& F8 L! K- x: P5 OTracklist
4 Y8 \: C1 d/ x# u01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word
% N8 y5 g  e" f% J! P, d02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem# H0 i5 g: O1 j! z( c
03. Angela - First Of May7 ]# h8 r7 J, }  i3 `
04. Emi Fujita - Longer. L* m" q+ J, T! K6 M
05. Keri Noble - Auld Lang Syne
6 g8 _+ n. K$ y. W* p) L06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You) p9 Z) l: z' p# F5 Y, z7 L& \
07. Regina Velasquez - Leader Of The Band
- a8 R6 F3 V. N) o: I) d08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love( E; I/ Z* e" A( _! m7 Z
09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz
9 L) W) T1 }8 O7 @; I9 p! K, u10. Mary Ann Hurst - People Get Ready
" `+ `/ Q# m4 c! S+ z  w" X: P11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late
( O; c1 r/ @: L3 {12. Kelly Sweet - Ready For Love8 Y2 C. k, S. c% o1 M, ~
13. Salena Jones - A Song For You  r1 T2 ]% E$ z& p# e
14. Noon - Long Ago And Far Away7 X2 K8 u; I0 d, l
15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love
$ X. {9 }+ p$ _! D- M
  O6 ^% ]0 F, pVol.7 - 20117 k3 f, _9 y: X1 X1 U
. p8 ?" p1 g, G. f' z6 ~, e
01. Saskia Bruin - The Look Of Love6 w  Y- W7 B* v4 [
02. Sarah Morrau - Vincent0 l! p8 c! C# S6 I& I/ s! i% z, _
03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time
4 N. [, n) {* n04. Emi Fujita - Your Song  C( `4 n; `+ d* f9 X& K
05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale
" e( B' ]7 `' v7 K; E* `( v: }, {06. Eva Cassidy - True Colors
/ d) N1 i" s1 U07. Woong San - What The World Needs Now3 h" x4 @$ g1 i& |8 ?& H
08. Jeanne Newhall - Hungry Heart
9 P! X' |7 c: P" H09. Dina Blade - My Romance3 G  T; u% L; I, B3 s* W. N0 u
10. Ela Lo - Have I Told You Lately
; v% m! i+ s. l9 B3 u11. Jheena Lodwick - For The First Time; E- T5 |$ m" d7 N; Z
12. Noon - I've Never Been To Me& u9 ~5 Q& s6 s1 t: F
13. Kelly Sweet - Je t'aime
5 [$ b. M1 w! n# H7 k/ a14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do  b6 C0 P  A0 J' `5 H

0 v4 W% r2 v* g3 ~
- D6 Y) Y: e: a1 a2 a  _
$ C- R- ?5 S; P4 i+ g7 W
7

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
78
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
50
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác
4 A8 D9 ~6 [6 ?5 k( J& y
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
87
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11
9 X4 C8 s/ \( K5 o4 ]# L! cVocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
$ M# i0 o! m- K# @% D. \Flac track l EAC Rip
+ `0 V1 k* d2 [& EVol.1 ...

) E6 M/ p# |! y& o1 Q) Uthanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
100
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 20-9-2018 21:50