Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 56659|Trả lời: 804

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39
4 [, {7 d- F6 L0 d  F5 u5 n2 _% a$ {9 c4 P% @! ~+ k* t# l
Best Audiophile Voices Collection
, Y: J5 T: l! Z# D+ a4 tChia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.
% s. {. X% ~  LFile RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn- h; N( L* h' x2 e) y4 {
7 q4 s9 J, w4 i; v0 k2 A$ j, K2 n
DOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 7
% \4 \& u# p6 s! P
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
: G) m6 ~. r9 q" M& M, {
DOWNLOAD: Vol.2  ; p) q; s7 V- L; j4 J2 d& j! P
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
, }$ S7 u! Q$ G* k/ r% K0 ?
DOWNLOAD: Vol.66 h* }- i/ Z" a! K( }
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
; W9 a% O8 J8 M( S6 ]
4 m& G$ G* P/ x0 x. R" F+ _

; h( N$ `& W$ n0 @' \7 vBổ sung (10-5-2013 19:58):0 Q4 \( S+ M, D) V) O% f
reup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST( s& G; a' a" A8 N; Y. q
hoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues ; l2 J: {9 s+ E. u9 g3 R
Flac track l EAC Rip' Q4 ^" \4 Q: m% Z) @, {& M
Vol.1 1993


8 U% Y4 @" H9 h: @+ P

' i5 r7 B% {5 C) W3 G; I' yTracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40)
9 j" f( V# i- t; Z9 ^02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)& z) j3 c6 c5 b) t. ?3 P6 A3 n9 j
03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)  f+ U0 n3 h  |( |" M
04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32)2 z/ R8 I, o+ |5 I9 u" R  r* p! K
05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)* P  J0 q9 C- |3 b
06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55)4 H! X0 }; A/ J* n
07. Dave's True Story - Marisa (3:59)7 c" q  F4 d9 j3 \2 Y: W; ?/ c' X
08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21)
  e: f5 S7 _* ~09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20)
7 n: ?, O: v/ d3 K% e- w10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09)
& G7 Y8 q  G. z* Z, W  N3 s. q11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25)
/ q7 k7 y4 O; u' D3 x12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15)
, f/ {) h2 n* [3 w) p13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)
% q# O) ^/ F* k' Y& c14. Monica Mancini - Skylark (2:28)
! E/ s7 p. v. w9 w15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46)
4 v, w8 f: y: W+ t4 p/ s- E; J+ d0 s
Vol.2 - 19980 `1 V1 _! o& t8 U0 o
/ K% ~) T9 h% l  _9 m
Tracklist
" h4 U4 x- |7 q  ?/ m01. Desperado-Emi Fujita
% A! J7 j5 t8 v; N/ I, z02. Fields of Gold-Eva Cassidy
! P; G: y2 z3 k4 v$ s( \03. Better be Home Soon-Andrea Zonn3 B! o0 G  P' \3 d
04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell  {4 P9 c3 a/ g
05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick9 s& i; x# }8 N8 V; m4 P% B1 d* \
06. Fly Away-Corrinne May8 d: k" _7 G% z$ f9 V
07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones
1 N7 u' M- V* P  a: m08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson" G1 a8 i( n, r3 w: c8 g2 E4 f4 f4 q1 W
09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz# [2 w. e5 n: O
10. Stay-Alison Krauss7 c$ a; ]' w0 _1 \2 G3 b3 I' b: s
11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle
" \8 b% V$ \5 f1 t! `12. My Foolish Heart- Salena Jones/ ]- y4 y3 p( r. @1 J
13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth
1 C( y) @1 D4 {9 d' K14. When I Fall in love-Claire Martin$ D9 m# _% ?1 q
15. Cry Me a River-Tania Maria  Y) ]6 E* {5 S  [4 W1 [

9 \# Y# i6 j, L# K3 c' gVol.3 -2004
: h7 f5 a' P: {' R6 T( p( I& E- S" l3 S3 p9 @# p' h/ B+ b1 y7 q
Tracklist, Y5 x" ?5 {+ E3 J7 ~
01. Sara K-Vincent
8 S) [$ x5 Z# V+ k. D1 H( K02. Emi Fujita-Fields of Gold
( X: m! b8 [  x$ l: ]. e8 N0 Q03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song4 {+ \, j2 o- Y5 _/ k
04. Dina Blade-That's All; S& I$ E' a, {8 B5 Y
05. Salena Jones-We've Only Just Begun
$ f+ H4 |  X2 I! P06. Jean Frye Sidwell-Alfie& u5 n6 f4 J( P5 P; ?: H9 I- X- g
07. Noon-Close to You' J) q/ H( b5 ]/ h: D8 m
08. Janet Seidel-Secret Love
# J2 Q8 Z) ^: D" y& @/ o* J* v( p09. Jackie Allen-You Become My Song5 k4 L& `, n+ T
10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All
" Q8 F& A& Q8 O- w- T11. Jaqui Dankworth-But Beautiful
6 r, d" P3 B  L$ @5 J12. Leslie Tucker-In this Room# H2 A+ u, ]1 b9 T( B) @9 y& x! V7 M
13. Karen Lane-Photograph- b1 y' {7 a: H" i) K
14. Jheena Lodwick-Morning has Broken1 g3 ^* o  d+ e5 A( _" F1 m: J- h
15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me
/ o9 |, e2 F+ o0 T( m& f- p( u, j7 q+ k( Y1 ^" d
Vol.4 - 2005
0 j% g9 t- ~4 R' [9 J
( f) Z9 ?9 O* j4 b1 u2 g$ X. aTracklits! @/ J/ V* R0 }# q" K/ o
01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers
" c9 k. [+ j6 p( O6 V2 t; G! x02. Jane Duboc-Lady Jane, [* D7 X+ w" c& P6 {- V
03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight
0 c6 ]% g4 S" `04. Marianna Leporace-If% s/ I; e! x) K% z
05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love7 i' f8 k& o* a, h" l" H2 \! `
06. Alison Krauss-Gravity: J% n* J, q( \% u
07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely: Y5 m" z% h+ t. l0 {9 q
08. Jheena Lodwick-A Child Is Born) P. D7 g0 B1 z: B
09. Noon-Sunny
9 G$ i- P* R1 u4 \/ O4 k2 g& C3 n10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings& Z5 K; a4 ?: h# U0 x
11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady
& l+ o2 _2 q* ~0 f: L7 R: G0 @12. Hayati Kafe-For All We Know
6 z6 V) O" e) ~+ ]13. Trisha O'Brien-Dindi: D: i$ z# U( @4 p8 Z
14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval  w3 Z/ @5 F/ X3 k
15. Al Somma-The Very Thought Of You
& J( N3 Z% q5 q6 `3 p- [( T
: B& V) j/ U3 y" `Vol.5 - 2007
5 p: v2 o/ _& r: Q9 j: N3 N# q+ r  g* @! y# k. H0 g3 v1 x; A- ]% c
Tracklist1 i% v' w6 s9 ^' X' V! u, Y
01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December: N+ ?- g  _4 ]& \+ S  I( \; V
02. Noon-500 miles
9 {7 {! N( S% t5 E" g03. Emi Fujita-The rose
2 v6 [  M" A% `04. Stacey Kent-You've got a friend
  T+ ^4 ], s8 _0 Z05. Salena Jones-I don't want to miss a thing3 n; U6 _/ }7 N) u5 @) @" H
06. Janet Seidel-You belong to me( L: A% b" M2 M4 b+ Y
07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth+ `1 ]* q: T8 n# j! g2 a: `
08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water
- j5 ?# Z, W% v7 h2 N; b8 |3 `: v9 m09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love
3 A7 ~% f4 W% U" D1 e' z. w% G, H10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle
6 v/ S1 s3 I4 `! f$ f: i11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
5 {$ l# E/ n$ e' k0 q7 L12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love: C4 r0 @& O8 f/ M; }- z
13. Marcela-Loving you
& x! ^  s$ ^, |; }3 N14. Kimber Manning-What a wonderful world
5 H4 o: d, |* ~4 }0 p15. Ilona Knopfler-Alfie- v, k; Q+ ^% V3 b6 d
' {% B+ x; {8 ?% ]3 S0 r! B
Vol.6 - 2009' S4 U, |! A' o8 O5 c: K$ e

; c, \$ s( v# i' n5 h+ U- C  [$ cTracklist
- i; H% F& Y$ J  O7 N9 T7 z7 k) E01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word/ F# j3 b; T" I3 W/ }9 \
02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem& E4 ~; a( N6 B! ^0 i& i& c
03. Angela - First Of May6 p1 p# m6 I- I) `. i
04. Emi Fujita - Longer; w" V' f: Y5 |* w' s! m5 ~
05. Keri Noble - Auld Lang Syne9 H, Q: E2 x, a- M
06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You/ |. Z# s* M& D& Q: \
07. Regina Velasquez - Leader Of The Band0 f% ]% d+ b) _. `0 c
08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love
% T* K( P1 e9 {09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz& G+ }; g/ Q" x9 ^7 l
10. Mary Ann Hurst - People Get Ready
; p$ o# E. [6 c/ A2 P11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late2 C3 n! b# g( k8 G0 A1 {9 B
12. Kelly Sweet - Ready For Love/ o# I) y0 Q9 K
13. Salena Jones - A Song For You
& |7 a" t! d- m/ T/ j% `) o$ n14. Noon - Long Ago And Far Away  j3 q# X" E. z: S' T
15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love
" Q" t4 `! }: O# h* x
! q0 P" _1 ~- u. E. [$ M1 s& B4 HVol.7 - 2011
8 T% M  l: k/ U( W
5 b6 J9 L. m3 E) @01. Saskia Bruin - The Look Of Love
7 S# w* c. d( C1 n9 Z1 p' D* I02. Sarah Morrau - Vincent. p- X# l5 \5 X% G
03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time7 x0 j% ]$ y1 E" \
04. Emi Fujita - Your Song
  j/ |/ z$ @/ H+ _5 k# M05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale
- W2 z; j1 }% U+ p. ?) l06. Eva Cassidy - True Colors
& b! i- ~! n6 [) [07. Woong San - What The World Needs Now* m1 Y! z) Y8 d' w
08. Jeanne Newhall - Hungry Heart
8 T. {) {  r5 k+ k0 E09. Dina Blade - My Romance
4 \/ \+ m, o! s: h1 {10. Ela Lo - Have I Told You Lately4 w3 y4 z! R; d0 b4 @
11. Jheena Lodwick - For The First Time
2 j" u9 \% X/ H" Q' u12. Noon - I've Never Been To Me; @2 m4 @+ i* G+ P: O
13. Kelly Sweet - Je t'aime
! c- ^0 g, t' g14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do
( {: ~+ O4 j2 o! I
- \8 w1 t$ I8 ^4 l6 m8 H' j8 m( D7 c

/ a1 j& r* `2 ?: u, K1 F) }7 J
5

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
78
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
48
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác( W2 X: z4 B) m" E3 t) X  u
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
52
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11
& j+ ~4 p% l" A) k: Z1 y1 JVocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
3 L9 x' F( I0 h* p/ XFlac track l EAC Rip7 D: z( F- r# z
Vol.1 ...
2 m. m+ K. i" c' S+ J+ b
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
99
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-6-2017 10:26