Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 81111|Trả lời: 957

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
884
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39
$ D$ G* [* K+ ?4 h$ Q. H* S( u  K: `4 T0 V8 a1 n' J
Best Audiophile Voices Collection
7 L6 X( T2 t" b8 OChia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.8 S4 i" Y" c' w# r) z
File RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn
& {" A! J' O+ ~+ {4 u' R# P0 @; J
( K% N' J$ @/ v7 a# w- y$ C5 D; xDOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 7( A; C8 J; N# t* X% [0 o  `3 a
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

* v1 [% W& }% J+ a& |) pDOWNLOAD: Vol.2  
5 x5 U% U# C. q
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

- \3 Q1 h( e$ F3 s% D' tDOWNLOAD: Vol.6
" @. \4 t2 Y# w: y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

2 e0 [. Z7 A; o# q. A6 x4 f& @3 h) {# u% U0 c' C  B
( E3 T8 N# ~9 Y% Y( Q
Bổ sung (10-5-2013 19:58):
- l5 t1 J! y  h8 Y; N4 }" d' ureup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST2 b5 J# Z9 U0 v# @, F: Z
hoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

23

Fan

419

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
884
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
; q- G( ^+ ?# j# T5 o: M- [Flac track l EAC Rip& O" `+ L9 v7 A2 @" P4 @/ c, j
Vol.1 1993


  n, A6 `# s2 S3 p' L$ U2 Z
; f6 K4 ^) j5 g9 \2 U' M+ a6 ~
Tracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40)
: R- B3 f4 t: m) k' O02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)7 o# H( E0 |1 E) C- F& W- h
03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)- A* t2 c+ {! g) h
04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32)/ _9 K6 v, e9 h+ l
05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)7 E6 ?. d/ i3 @* E
06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55)6 p" C2 Z4 T2 K& D% P
07. Dave's True Story - Marisa (3:59)
6 v8 S4 d7 i0 n08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21)
& [6 L6 `( Q! r% B. `  C0 n09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20)# m6 R5 T3 ]! X- e9 A# B; G
10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09)
* p5 j7 _$ n& q. u- ~11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25)
1 K; B0 ]; P% P/ i; r% Q" ^12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15)% t( J8 p, V8 G
13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)
, h) S$ n* ^2 q, j, o! V0 [- T% ?14. Monica Mancini - Skylark (2:28)3 }7 _' e# z9 b3 y2 a: I& j9 [
15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46)
. A. B% X0 J1 o& D* J
( m  k" T) c! ], d1 ?6 x8 KVol.2 - 1998  @1 [; B+ l4 i" k! A& m4 f( A% S
: U% J2 u; ^6 ^5 J/ S0 }4 ]
Tracklist7 D9 r9 Q* y/ f7 I, d5 `) p
01. Desperado-Emi Fujita
' ~( k0 `" M0 w6 j$ ^02. Fields of Gold-Eva Cassidy* p5 V; ?9 _2 M; [5 Z
03. Better be Home Soon-Andrea Zonn
) g5 _9 T. y7 u8 s4 J; b04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell
5 I1 o  E4 y1 s: D$ m05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick7 b- K  z0 f) U- F* m+ S
06. Fly Away-Corrinne May
2 g& I( s) @/ r07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones5 }+ [" F1 K% q  R$ X2 i5 `. v
08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson
$ \4 o0 Y/ u, X/ j09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz. ?  O4 `( f! W( P$ T( j
10. Stay-Alison Krauss* Z- f- a, @9 P  _" o% R
11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle8 H/ o8 E6 S, y9 d& }
12. My Foolish Heart- Salena Jones' R% A6 o. v+ l, L9 V  p' ]7 i, v
13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth
3 h, o' l2 D# {/ v9 d# W14. When I Fall in love-Claire Martin
# ]. T2 p/ [. z, y15. Cry Me a River-Tania Maria( |! c# B. s6 ^: O6 ~8 C

# p) e, s* b, E& e3 a% }Vol.3 -2004
) z! D7 r6 u0 ?; Y
, P3 D1 c$ c& i3 OTracklist, v4 I" v- n$ P/ a% }& p2 n3 I
01. Sara K-Vincent4 J8 q; I8 H" O" |/ N0 a1 g- |
02. Emi Fujita-Fields of Gold5 o, O- c/ v; @+ i+ C7 r3 [
03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song/ p6 l" c6 h5 H* Z, I2 ?$ y
04. Dina Blade-That's All
+ T- Q' M0 {3 `) d05. Salena Jones-We've Only Just Begun
  B, R- X" f8 I, y1 ~06. Jean Frye Sidwell-Alfie
  [8 v  z8 I& X) Z$ j3 G3 ?- m) w4 Z07. Noon-Close to You4 G$ j* ~1 w' g- Q5 `$ B4 ~
08. Janet Seidel-Secret Love
: M+ H  @: a- e) P( P09. Jackie Allen-You Become My Song
% x" J7 D$ Q' b% t10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All
% ?: s; _& j/ U/ z! Y; O11. Jaqui Dankworth-But Beautiful
& G: a$ L4 f" E: I12. Leslie Tucker-In this Room
$ Z2 ]1 B% @( m  W; v13. Karen Lane-Photograph
) I, q. W4 R* f% O, u% A14. Jheena Lodwick-Morning has Broken3 |4 D8 h# L# X% A% C
15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me3 {# ~4 M' Q8 u6 C2 T! Y

$ F% s: X, M% s+ [+ }. S7 bVol.4 - 2005
* }- A" a6 A- t; C% e0 n3 ^7 J( \: S) ], n/ |
Tracklits
* `7 q0 l! P2 j- |/ n01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers
8 _4 s& F9 M- `; ^8 Y02. Jane Duboc-Lady Jane
. W3 ?. F$ p$ z; f03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight
2 ]8 ?. p) e; ]5 {$ t3 M04. Marianna Leporace-If
( S9 I! |: Z! \' N$ F4 s05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love
+ v; {- d, d: j5 P6 ~2 i7 N06. Alison Krauss-Gravity* H# ~' b: N6 k* G( i9 g; g
07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely! l( C! ]6 D2 O: [
08. Jheena Lodwick-A Child Is Born
) Z1 F( P$ s  E09. Noon-Sunny
2 h- [+ a# T; b10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings
) V& w7 ^& ^& Z; w2 M# {( H3 l11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady. B, |3 f7 G, j$ m
12. Hayati Kafe-For All We Know8 h& i: a" E- V
13. Trisha O'Brien-Dindi
+ ^9 W6 `1 ]7 \; C" h# {9 j& [14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval9 X6 t, j  Q) {8 h: X( o
15. Al Somma-The Very Thought Of You
5 M1 g1 D6 v% ~! `
9 P0 ^7 J' D& UVol.5 - 2007
' s& i6 ^: ?1 B; ?1 D: w4 H6 i: i" d5 l1 G! d* V5 C2 F
Tracklist- `" X0 G" k# U# f/ m8 f
01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December
9 O; O3 H) T. r' `: r" Q/ G02. Noon-500 miles, x9 K6 F1 m6 ?9 z' E9 P1 v
03. Emi Fujita-The rose) t1 ?6 h* S8 H6 L; ^
04. Stacey Kent-You've got a friend
4 S9 v/ Z. T5 R) S6 A& v/ f05. Salena Jones-I don't want to miss a thing
! T3 \, A) w: v2 X) \8 ~. O3 Q06. Janet Seidel-You belong to me- ^/ Z0 V9 a7 e9 ]
07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth# z" ^8 P" U3 s! V3 L
08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water
  M3 x5 r. E2 }' l: I# u; p09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love
* _8 s3 C1 U* R$ N10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle
  u# e, b; J1 L11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
1 d% x, C: X1 _# [" }2 i12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love; ~! Z: O3 _" x. u, o) ?+ ^
13. Marcela-Loving you& t" ~5 e3 T! z7 o7 D: d" x/ a5 x
14. Kimber Manning-What a wonderful world
6 m- u# A9 s3 A8 k2 n15. Ilona Knopfler-Alfie2 W  s- b# w& U( A

. R) v$ ?: `/ B- o5 d1 u. @( o9 S  p- JVol.6 - 2009
1 [# A, ^6 Z4 l2 s( o3 n- S9 U- y$ V2 s# t/ u
Tracklist
+ |3 s7 Z* j4 E/ h5 M0 d9 K' q" ~01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word) B, e; Q+ w1 K4 l
02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem
7 M2 Z4 g3 S' s; d: G) d03. Angela - First Of May
  y, K, l2 D0 P& Z7 X0 g04. Emi Fujita - Longer
/ C& X1 U5 w8 s* F& Z05. Keri Noble - Auld Lang Syne
* ]3 s4 J# Y5 ~. u06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You0 b. K; c9 e* \) r% E8 @, A; Q
07. Regina Velasquez - Leader Of The Band$ \* T5 `6 y- M; P! D
08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love- `# Y7 B+ b7 @8 G
09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz
- y, L, @1 ^, L6 r, P* v' c10. Mary Ann Hurst - People Get Ready1 _# p) u" U2 b2 G( [
11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late
% {! i- @% S+ n1 C: }0 O3 b12. Kelly Sweet - Ready For Love
4 _; H( d+ I  k' Q9 U& ~, ]$ h* ?% O13. Salena Jones - A Song For You- \! u" [6 l+ B0 u  r; o# m3 X5 z
14. Noon - Long Ago And Far Away. A/ b4 l  O0 x8 P
15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love
' o9 r/ N2 ]1 V6 ?! {& P+ k0 T
4 x# J" y( _3 b! Y6 sVol.7 - 2011
6 f7 t8 ?. y, Y# ]* E6 d
, J% @0 ~1 Z5 ~( P% n01. Saskia Bruin - The Look Of Love9 r# ?( k; x# G
02. Sarah Morrau - Vincent
. ?) ]" u* R6 N& H$ f03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time
5 K! \; l3 |1 a6 t04. Emi Fujita - Your Song
* P2 b3 ]5 }- B" [05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale
/ D" k+ _0 }8 U$ }0 V06. Eva Cassidy - True Colors
/ [2 L" E! g' {' s% c07. Woong San - What The World Needs Now! p. X) e( |/ a8 s8 O
08. Jeanne Newhall - Hungry Heart
! N2 T7 b& Z6 |* ]3 i09. Dina Blade - My Romance
$ X! d# r0 W. o! f. M( `10. Ela Lo - Have I Told You Lately
7 S" ?% S4 ~6 k7 Q# E/ w) w$ o11. Jheena Lodwick - For The First Time
8 Q" X+ W) @% o4 }  m12. Noon - I've Never Been To Me: r* f1 w0 |, r+ O. u7 S2 ]8 s
13. Kelly Sweet - Je t'aime0 }  W" K8 j- q' N" ?
14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do
' G3 x# k' l. l4 i2 g) g
" D, K9 T. u3 s4 j
: m: @" }: l& o6 D/ D
' X; T6 u- J& T5 l9 e* p. J- k
8

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
79
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
50
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác
0 y8 [; ~. J0 ~. V% k: O- p" v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
87
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11 + b- _7 F5 [  k- f; }
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
7 O/ N; P: G, O0 v* ~1 kFlac track l EAC Rip! u3 d' i% ~9 g7 m
Vol.1 ...
% T+ X; e: U) i) M* i, L$ w
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
100
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 12-11-2019 13:26