Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 55233|Trả lời: 794

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39 ) N( \$ Q7 L/ ?/ m: N" R4 k
7 a) ^$ W; \( M& y$ \& ~
Best Audiophile Voices Collection
, y( H( g/ E7 w2 g; j& P" ?Chia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.
7 s( q! I% j7 U' ?1 eFile RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn
8 n: \! C1 `! O$ y& s
" m# c+ h  T  ~( o3 lDOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 7
7 O$ [7 V: `! O" Q- f7 x3 g( b* E
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
& M1 L7 M2 ^7 D3 y3 \4 d4 c8 j7 N
DOWNLOAD: Vol.2    }5 G- Y( r" A& e$ @
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
& N! J9 Z; f. l/ J
DOWNLOAD: Vol.63 B: D1 M  m2 ^$ h! x% B& ^, p8 r. B
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
% A4 I" S. l' |+ f  t* Z
" Q0 Q$ D" h3 p. Y# I0 o3 j

( W0 C& T* X* u/ |1 \2 ?, t5 ~  JBổ sung (10-5-2013 19:58):- l6 J! v1 `6 ^
reup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST7 D) P) G2 I9 x- U+ n! y# ?5 }# x
hoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

22

Fan

415

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
848
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues 8 w  e# C: }6 M% `) ^2 R; X
Flac track l EAC Rip
: t9 C" Y/ |5 b! J7 OVol.1 1993

5 r: ^8 t# G9 P8 x# |
( t. K* `# S3 C4 C1 f4 N
Tracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40)
0 k& X" D. w! d1 x# L) {+ @5 D- h6 V5 v02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)' }' d4 B7 q7 k- a& F
03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)
& x1 }- h$ X3 g04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32); g  X8 U+ K. {" d$ ]
05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)
5 n! _, V6 h2 W- K, S06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55): _" s8 d. N$ N; O( j; X: U
07. Dave's True Story - Marisa (3:59)1 P' W$ `: a7 x7 h
08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21)
; g2 _, }. j* M6 w0 {+ U1 v09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20), q5 ^" M+ }. O, ]; p2 K+ G% U
10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09)
/ O& ]. u0 H' V( @$ V9 P11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25)' ?  E& U5 J. B/ a, T* X
12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15)6 D3 {  Y/ u& N6 b
13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)
* r3 a% ]8 ^+ X14. Monica Mancini - Skylark (2:28)9 O+ B6 j7 D3 N6 Z- g/ G7 z
15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46)
. d7 I5 _  K! E5 N; J, F4 |  |
: W) q+ C' N) z7 J/ J$ ^Vol.2 - 1998
4 r* m  o/ n/ t9 J7 d0 C) o$ W6 ^0 c9 \* {, q
Tracklist
+ e1 N% B( \( V; \01. Desperado-Emi Fujita+ V) {6 _+ q1 m) j& L
02. Fields of Gold-Eva Cassidy
+ b: v- {* n0 ^03. Better be Home Soon-Andrea Zonn
" g. ]$ \1 w8 w) S* Y, x04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell
0 O4 p0 Y3 `$ u- T4 ^05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick
0 ~) z3 q0 @+ Z/ x' s06. Fly Away-Corrinne May
( `- y! s8 q, T/ L8 p6 g07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones) N9 n+ |1 }$ t3 J- S5 w1 W; b3 }
08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson0 M+ K& g$ ]$ ~! m$ F: U
09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz% v8 n# }7 M( g# x5 X; o; y
10. Stay-Alison Krauss
9 p) N# H. O! k$ D# K: |11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle4 k" [4 ?8 k/ N3 m6 X% ^* e
12. My Foolish Heart- Salena Jones3 J0 h! K. x$ `$ o
13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth
) x3 f7 R1 I: {3 Y, @14. When I Fall in love-Claire Martin
2 k0 R, D" a& [7 F, F# [  z15. Cry Me a River-Tania Maria' @+ l7 {3 k& U; j5 i7 G2 ^9 y( o
! x; {( f; ~4 k! b
Vol.3 -2004( @" y2 k+ v+ w& Q- T6 a& a

) e! g/ L6 [2 v2 t2 p9 iTracklist  i7 ~) N: B: l' n( ^
01. Sara K-Vincent( ?+ T9 O$ y' g
02. Emi Fujita-Fields of Gold: s9 }( T" H& h  E5 W
03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song7 d. b  W3 D( b4 k/ w: r) v
04. Dina Blade-That's All( F0 p4 N5 {' S3 U- i
05. Salena Jones-We've Only Just Begun
3 w( L8 K: O: a06. Jean Frye Sidwell-Alfie
* P, g; Q. W9 O8 b9 i, `07. Noon-Close to You$ m4 H4 d; J2 S% F0 [
08. Janet Seidel-Secret Love. C6 y6 q/ O7 {' Q  N
09. Jackie Allen-You Become My Song+ v9 [& l: {- x" D/ |; m5 e
10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All5 G0 n  V- [% j' U) V
11. Jaqui Dankworth-But Beautiful1 U. ?3 u# ~' j: k  M3 g
12. Leslie Tucker-In this Room
; J1 v! T: P3 f7 i0 n13. Karen Lane-Photograph
' S' k5 Q( F$ [& W- x+ j14. Jheena Lodwick-Morning has Broken$ J% q2 s& Y* t# {) f. O( Q! G
15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me
8 Z7 U+ M& X. L7 Z0 x9 a: B; p
% }1 e0 b4 [& l+ ~+ kVol.4 - 20058 Z3 x( A( `6 G: Q# U! e) a3 O. |; [

' L: a  K9 n4 S' q) b) R, G$ m& CTracklits- U0 I3 F! f+ Y9 n
01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers
: _6 W" z+ x4 ~, H& F( M02. Jane Duboc-Lady Jane
6 b( n4 X% J3 U2 X& p03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight
' }# Z, x$ ?; q1 l$ p04. Marianna Leporace-If
* K( `9 c* e0 X% t05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love/ U9 k0 X9 [6 v7 s% N
06. Alison Krauss-Gravity
: R% ]3 E/ I8 ~07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely
$ I6 S% c9 Q! R3 b$ Q  g: t( t08. Jheena Lodwick-A Child Is Born0 _" a! r9 n: w% W( K# s/ g4 O+ j
09. Noon-Sunny
& r. p  I: c. {# D10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings
3 Y: |6 Q+ w' f: o, u9 @11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady, {+ W! H8 [  L( D6 U; |5 X' i5 k
12. Hayati Kafe-For All We Know
; W9 z- N2 N! m& _4 a9 ?0 g13. Trisha O'Brien-Dindi
9 p$ L1 G! r% a14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval
. W5 O5 t3 k$ H3 i8 e% l  Y15. Al Somma-The Very Thought Of You
: N% v- d. c3 F0 ^6 ~
. `% {, v$ O$ W0 j5 bVol.5 - 2007% [7 s9 q3 F2 v+ e3 v
1 E4 `4 C$ ]$ W% @* Y; d
Tracklist3 D0 l1 T+ r: ~- J& V9 ^9 g2 ^
01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December
( X: K6 A$ n6 f02. Noon-500 miles
( ~) d0 v- O( H9 P03. Emi Fujita-The rose( r, @' ~8 ]# _- Q
04. Stacey Kent-You've got a friend2 z8 C  l8 c" Z0 u) C
05. Salena Jones-I don't want to miss a thing
! `3 W/ q$ m$ M) v8 y. Y8 h9 J# D06. Janet Seidel-You belong to me/ Y3 Y) `5 H' u0 w0 s4 r6 z
07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth5 T( W5 @- x' W4 I" b" U1 Z; x
08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water
; P/ X6 `( s& s4 ~/ L8 W09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love
6 p+ O) H& i9 }$ i: y% o9 `10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle
8 W! O  H2 z* f  s; J! A11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
$ D- I9 q* j$ B0 ^: z3 G12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love
) [/ A9 i% h4 U+ C+ }. Z" s13. Marcela-Loving you' c9 e0 z* `% m& s8 q" l
14. Kimber Manning-What a wonderful world5 n0 V) q0 ^3 R0 B1 V8 ]
15. Ilona Knopfler-Alfie
0 @7 X6 d5 h* @0 Y( ]; Y2 F) I( \
6 W0 ~9 P8 {) t8 J8 \Vol.6 - 2009# H6 T5 Z+ ^! y

& x) i9 K& Y- m0 p, ^Tracklist# B  ]. c" e8 Z. _: o% f% U
01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word- X9 Q) q# J2 l4 z  z1 `# u* u
02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem
& Z3 p; v# ?( \$ P03. Angela - First Of May
, o5 R$ L* f1 J! w6 e04. Emi Fujita - Longer
& e6 x6 m- m1 V  G1 K# I0 m5 a05. Keri Noble - Auld Lang Syne1 e0 s* m/ J! ^1 A3 ^
06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You
9 C3 n0 z& @& \07. Regina Velasquez - Leader Of The Band& ^8 p/ w4 ]  y6 }+ ^2 B% e1 R3 s
08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love
( H* A' M4 E+ d7 ~& _& a; N4 }" ?0 {6 _5 a09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz! ]- P, g1 \- j1 Q
10. Mary Ann Hurst - People Get Ready" ]/ w; b# f; Y! h% W
11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late
2 Q' ~8 b" B8 \( D4 h$ V* m9 |12. Kelly Sweet - Ready For Love
9 u8 b; x' n7 c+ X" u13. Salena Jones - A Song For You
, m/ u+ I: L/ v8 \! Q$ s* S14. Noon - Long Ago And Far Away
8 A% W: Y4 r9 f% c' A# \15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love4 ^8 t7 R. h+ g& L/ ]
8 L. {0 q' N0 x
Vol.7 - 20115 p( W9 P+ ?  ^. K

2 Q" {. j5 T0 w0 ]5 _7 d5 H' Y; q01. Saskia Bruin - The Look Of Love
$ p3 Z% d9 f- Q$ A4 x02. Sarah Morrau - Vincent
& E. g9 P+ k) {6 ^/ Q, [6 j$ ?03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time
5 y' S5 ?* M2 S/ s1 X4 h2 c1 ]04. Emi Fujita - Your Song6 Z. T, W/ q1 X6 C) R0 r
05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale, f! w0 @( M# _! I8 A4 Z
06. Eva Cassidy - True Colors* [+ V  W6 }1 R% I( C
07. Woong San - What The World Needs Now$ t: O4 N' P, h( o" L5 o
08. Jeanne Newhall - Hungry Heart
* i' }8 i, k( k4 v* ^  ?  E( O& @5 B- H09. Dina Blade - My Romance1 J% o' C4 W3 c( g/ M
10. Ela Lo - Have I Told You Lately: Y0 Y& b7 B4 q5 s( l8 [
11. Jheena Lodwick - For The First Time3 d* I5 [( a, f. l+ `- M
12. Noon - I've Never Been To Me/ d: V  ~1 w: Z3 w! D4 M
13. Kelly Sweet - Je t'aime5 {& x7 s/ H. q. h$ M; p
14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do
9 m( e2 H0 p9 L1 p0 [% B% c: }5 C. k0 C. b# T

6 @3 q7 I: e( b5 D- f( c) m1 ^% ]+ S3 i2 @" t5 j& H' `
5

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
78
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
48
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác
( L% [6 f0 l& Y$ t0 w, |
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
33
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11
/ F3 j# t% a- K! N" p: VVocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
# {( ~- ]- W- x  d) jFlac track l EAC Rip
5 g% C" C7 p8 h$ k  L& c- s4 O0 _Vol.1 ...

2 M  h6 \' [7 a9 p/ }, h% E: fthanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
99
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 25-4-2017 07:49