Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 64338|Trả lời: 866

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

416

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
856
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39
4 W5 O2 |3 b. T& w" T
, g0 \& |! L$ S9 p/ \* \7 LBest Audiophile Voices Collection* k+ b  V# p+ J4 G
Chia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.
( U6 b( Q! s0 x- X$ s$ X1 F2 Y& YFile RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn* @- l  X1 `) n% G- U

4 n( r0 u4 V5 Q- n% ?' t$ [DOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 70 \: a4 T0 C8 w" q* y8 K, G0 P
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
, e: y( |+ T( X& T7 w
DOWNLOAD: Vol.2  
9 _7 I( J$ G6 h( K  w8 t" j0 k
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
. d. m- A+ J( J- b
DOWNLOAD: Vol.6
) R1 {+ q# ]' S
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

, i% i) R& B9 r2 m+ y. d
* O0 [* H+ c. ]& _! [) o0 t4 J6 M: `8 _# S
Bổ sung (10-5-2013 19:58):! [- ^# g. C& b
reup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST
; @% g7 K0 Y6 `; a' l& xhoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

23

Fan

416

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
856
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues 9 O' {1 z3 a6 N0 M, X9 m+ K
Flac track l EAC Rip; b) l( K% c5 M% j
Vol.1 1993

+ k9 P( i, f( w$ o% E  a

  y* Q0 [- l2 T6 f/ M8 U, fTracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40). o: `  ?/ u3 R% M
02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)
# @2 w2 M+ k6 u/ t0 t) H. N03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)% ], Z" y# H, g- k; N0 m
04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32)/ f# ~. T( j: R
05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)
. \0 [: t$ M1 U7 Q( z06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55)+ ]* Z9 M& y* B7 {' ]) U3 F
07. Dave's True Story - Marisa (3:59)
! k6 i/ Q3 `/ ]5 b# T08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21)9 I1 {3 Z) k2 A, [
09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20)
3 M; h. t4 W, b3 n2 ~% [10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09)8 f: h- [3 l8 R4 o
11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25)
7 L5 B3 `6 [0 H  o8 X12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15)
- P4 c: g; U- I  N" w; M4 A13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)
0 }! X8 m% x' {' ?7 ~% c14. Monica Mancini - Skylark (2:28)2 ]8 I5 p6 f; u! P4 Z, E
15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46), g9 \! {- t2 f
( i# e% ]/ [& g, ?2 Z
Vol.2 - 1998
- `" ^  Z+ d: c7 T( D7 ^
# {% C& {: s5 }1 g$ c: pTracklist
. N! |% d) E' u! j01. Desperado-Emi Fujita
9 K$ U5 Y0 A( t( Q6 w$ B$ K02. Fields of Gold-Eva Cassidy1 |8 Q+ v$ o# ~6 T  Q
03. Better be Home Soon-Andrea Zonn7 a. q/ `8 e6 j5 G/ M
04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell
; c7 D$ Z! [4 B8 X8 h+ H05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick
$ _6 `2 r7 t9 B! Q" E4 o( ?2 @/ F06. Fly Away-Corrinne May
6 f: ]/ W- p/ D( f3 y  _4 ~07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones3 H7 F5 J! C+ i! h
08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson
( F. {8 y7 ^/ ?3 v% a8 Y09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz
) F/ Z5 k* p; u* \+ O10. Stay-Alison Krauss
/ J  e8 M. G/ [6 u; v: j: k11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle- c: v1 d0 m. e# a3 Q) i
12. My Foolish Heart- Salena Jones' W; M7 A# @  V: [3 ]6 w# f
13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth) U0 f; O0 v' V8 w
14. When I Fall in love-Claire Martin4 g  b$ t  v+ B- Q2 _: X
15. Cry Me a River-Tania Maria
; `0 j+ \, Q; N/ n& E! f* Z" O
  U9 m7 {* m$ h: Y! i) p; Y! p6 EVol.3 -2004
6 Q0 w' q; H* y0 \( R6 m' H7 K2 W# i/ }$ c+ g! O
Tracklist& `! ^  V" {* J7 E7 I# P& L
01. Sara K-Vincent1 f! n2 t6 z2 v; H* _& M, }* g
02. Emi Fujita-Fields of Gold
0 k* i0 m9 \" G03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song1 p; @- h  `# h1 s; B1 Q5 e4 @
04. Dina Blade-That's All% o. o5 Y; V& c/ G0 t4 w8 Q
05. Salena Jones-We've Only Just Begun
8 I' [( P4 N+ v2 L  e06. Jean Frye Sidwell-Alfie. m# M4 v+ L5 J/ q
07. Noon-Close to You
% f1 n7 Y; i, c# s08. Janet Seidel-Secret Love# h) n( q) S/ C
09. Jackie Allen-You Become My Song
$ t0 e# k0 P* E! o7 h. ?1 o10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All
4 a8 `3 c: |/ @* F/ H4 Q3 J4 N0 T11. Jaqui Dankworth-But Beautiful
( Q! B' X3 o! w" B+ {. c12. Leslie Tucker-In this Room
. c! T  [! Y3 q/ y13. Karen Lane-Photograph
7 e9 U. B$ P! p5 C7 ?14. Jheena Lodwick-Morning has Broken
, ?' N" r- E# k15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me
! t, T% z: ]( @  x, ?; s. ~2 q/ P3 R# D
Vol.4 - 2005' B/ [) D7 T& k* @3 ?

2 u) N6 t# R6 U/ I8 [" vTracklits$ B/ C% K& \2 P9 G
01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers
0 R5 }& Y9 h' O5 ?3 M02. Jane Duboc-Lady Jane7 n% ~( B/ Q2 W, m
03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight- K4 S; j; z" y( \- X; I; q7 K
04. Marianna Leporace-If5 F6 T6 I4 J: }6 ]6 @( M3 u4 k
05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love
, v% t/ Q! A/ U! D: Z06. Alison Krauss-Gravity
4 N. U8 b. f, X6 s! q( V07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely
6 \# ^5 a# @, V& r08. Jheena Lodwick-A Child Is Born2 M% y) L2 N8 h1 s) Y7 k4 S
09. Noon-Sunny( M0 C5 d+ l% a, B4 a$ ^9 V6 H
10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings- u2 C, W- {7 J! @" R7 ?
11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady, @% u0 W8 H- C1 J7 U7 w
12. Hayati Kafe-For All We Know3 C6 l- x, y# P" Y# Z* v
13. Trisha O'Brien-Dindi: Z! Z  Q2 O  N; z$ b
14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval
# N4 v' T! d, m15. Al Somma-The Very Thought Of You
7 `9 b+ b9 H& m( Q  b5 N3 Y  P* a1 O  g, w3 }
Vol.5 - 2007
$ @3 Q4 \$ Q* a
) x( `4 |) U6 s& Z' mTracklist
( Z8 i% X* t2 v: E01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December
, i" I! l! P! p4 D% a02. Noon-500 miles  V: `6 y' A% i, d/ i8 Q
03. Emi Fujita-The rose
' H. c- y) L- ?& }% ^04. Stacey Kent-You've got a friend$ ^& j5 G' b$ B# q; s- i8 G
05. Salena Jones-I don't want to miss a thing0 j' \6 ^; y! F, q' w
06. Janet Seidel-You belong to me
8 |" }* P8 S! a. A07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth
$ a) {, v4 R5 r6 i# M  z+ C: `08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water
! [3 A" m: |" c5 z& a5 l/ b09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love) v& ^- ~# i4 C# c& q
10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle
6 b- t1 j  L1 \( M11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
1 P# g! i) ?9 q& p. S- V, Q# w( G12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love
! h4 S) D& m5 a* B% J. f2 Y+ h9 P  ]1 H13. Marcela-Loving you' K  B! |. b- a
14. Kimber Manning-What a wonderful world
0 k8 I6 a; o  {15. Ilona Knopfler-Alfie. W1 Q1 X9 V+ C4 o" H

) y& k5 [  f3 Q: n) m' j9 a0 q, MVol.6 - 2009
9 @+ D; \- y7 Z' {! W& n# A
$ a4 S7 r- T" u6 P6 N+ eTracklist
! K" x6 k) h- _01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word
& w; C9 A7 g. I- o02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem/ |# ?* I: K* {; K7 u! w  n
03. Angela - First Of May, }6 H  W1 q* s
04. Emi Fujita - Longer  a2 T  {% B* i) v1 r  g
05. Keri Noble - Auld Lang Syne
6 m+ T$ w4 S& Y$ Z! Q% J6 ~06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You2 ?: z; t- B" n0 [/ N" |
07. Regina Velasquez - Leader Of The Band8 X, {. _5 I) `5 R' @* v( T+ a+ \
08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love
" |9 G5 z- X* s( r# p! J2 p09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz
/ ^- k9 `$ O  r5 Y( `/ N10. Mary Ann Hurst - People Get Ready: `; U* L. |: Y) j+ u( V' X# Y
11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late5 S6 I) E, W1 ?
12. Kelly Sweet - Ready For Love4 Q! i, E3 A* X( a" h# ]- o
13. Salena Jones - A Song For You
/ X( F. u0 z# Z# X$ {14. Noon - Long Ago And Far Away' E, S; x2 Z# X$ \0 O  f
15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love$ n& P! G' ^# K( I: t

/ `2 D- M) H  j) YVol.7 - 2011
% X" j( Q' E2 i! {* A2 k. f# ]% m: e; ~* P# @4 q2 w
01. Saskia Bruin - The Look Of Love4 I! \& ^5 U8 {! t8 o4 C
02. Sarah Morrau - Vincent
2 G9 ?4 j2 {3 s" K* b9 P03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time/ S/ ], @1 S- d6 w% X4 z5 s
04. Emi Fujita - Your Song. \; f8 V) n% \: W5 L, [' Y
05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale
$ ?  b) x* [2 x! |2 B8 `6 W! h& `$ L06. Eva Cassidy - True Colors
2 |3 `2 Y5 S, @0 s* z2 N. v5 x$ m07. Woong San - What The World Needs Now
$ a1 K, g7 c* `; Y2 F8 P: M6 D08. Jeanne Newhall - Hungry Heart
6 @9 `  `- I: d( w09. Dina Blade - My Romance
+ g: r' N( T* v  c10. Ela Lo - Have I Told You Lately9 Z* i9 t: A* k4 u5 Q0 K- T
11. Jheena Lodwick - For The First Time  K6 p+ R: c, @) n2 f; D4 _
12. Noon - I've Never Been To Me
5 M# d% b5 S! R( I) Z5 K13. Kelly Sweet - Je t'aime
, G, x; G  a; Z1 k" f2 w14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do- {' y/ ~4 a3 T

: }& y8 M; D# v/ L7 \0 p% q2 Z* M, ]! q: e2 w$ x
4 ^! Q. Q* s0 o$ H: [/ d
6

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
78
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
48
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác- F$ i$ C: |0 p: N
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
76
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11   e6 d! E2 Q8 B) u$ X5 z& D# x! T
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
- ?5 j' p2 ?* k) z! mFlac track l EAC Rip+ j6 d! m& K. p! Y
Vol.1 ...
$ e/ I. E" }$ P8 m- `& T$ d% ^/ G
thanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
99
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
928
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-12-2017 06:25