Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 79397|Trả lời: 948

[Vocal] Best Audiophile Voices Collection

  [Lấy địa chỉ]

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
880
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 21:22 |Xem tất |Gallery
Bài được hacuongnp sửa lúc  23-12-2012 21:39 2 z1 E3 O3 y; t4 L( M! a

# _* C. Y" l+ Q! Y( NBest Audiophile Voices Collection
2 ?' y# A! D! L) j3 p* W, }Chia sẻ cùng các bác toàn bộ 7 CD trong bộ sưu tập của em.4 B" B6 F0 o' ^& c
File RAR 5%recovery, pass giải nén (nếu có): audiophile.vn
! g- `4 z/ ~# |& e7 y9 v- [" V4 Z0 b/ P0 \1 t  }7 h  h
DOWNLOAD: Vol. 1, 3, 4, 5, 70 P* p& Q4 W0 ~+ k8 G+ a% ]( r
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
. y) O2 {5 b6 w* u
DOWNLOAD: Vol.2  
! v5 p! }# B$ g4 r# i
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

. [+ I& T* X; K. j  M; f  d% cDOWNLOAD: Vol.6
6 `+ U7 d' ?6 g! S
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
0 i& f' H( s3 g9 |
' n& W6 l* X2 h# [$ \$ {
8 K4 q/ l% u3 B( V: X2 K
Bổ sung (10-5-2013 19:58):' Z( r) k; l7 O) f  A3 |
reup vol.6  http://www.fshare.vn/folder/THZJ0TD3ST
1 V2 A0 N) d+ R' j6 I8 thoặc download trong topic   http://audiophile.vn/forum.php?m ... hlight=best%2Baudio
9

Xem tất cả

161

Chủ đề

23

Fan

418

Điểm

APV SE member

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

Thích
880
Đăng ký
31-10-2012
Bài viết
536
Bạn
4
Đăng lúc 18-12-2012 22:11 |Xem tất
Vocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues
1 _) `( z! K- E3 v" o# JFlac track l EAC Rip/ \7 j4 `' @- d: S: D
Vol.1 1993


! W9 g, `0 f0 X* V% ?

6 u' R+ T- z4 X. V( y" k/ U9 sTracklist:01. Jane Monheit - Over The Rainbow (6:40)
/ l2 s( n7 {  }& O* X: d3 m" X02. Eva Cassidy - What A Wonderful World (3:04)6 @: b9 }; U! j1 e  a2 p- H
03. Alison Krause - It Wouldn't Have Made Any Difference (4:27)
* x+ M& A9 A) E$ Y! B04. Stacey Kent & Jim Tomlinson - So Nice (4:32)
4 v! P( V. ^1 Z) D05. Carol Kidd - When I Dream (4:32)% v( Z( L. \3 A
06. Jheena Lodwick - Perhaps Love (4:55): `+ ]3 M/ K; E# h7 W& _
07. Dave's True Story - Marisa (3:59)0 X5 L, r" f( h' z
08. Tish Hinojosa - Song For The Journey (4:21); q- U( a& F+ F" U0 N0 l3 C' L8 |9 r
09. Cheryl Wheeler - Sylvia Hotel (3:20)
. H2 s; i2 A" s; d10. Salena Jones - You Light Up My Life (3:09). A- D2 M$ E: y
11. Eva Cassidy - Ain't No Sunshine (3:25)
9 j4 j9 G# d/ W! J2 X7 ]1 {' z( |12. Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz - The Look Of Love (4:15)$ ]- K% Z6 n1 b& q( [0 l& o
13. Karrin Allyson - Too Young To Go Steady (5:42)& @( j+ P# Q  \7 ^* T: \; `  q5 ]
14. Monica Mancini - Skylark (2:28)4 g& P" ~* J$ ]2 k: f
15. Nnenna Freelon - Overjoyed (4:46); E: g; B. z) p" I( z) D! K6 V

4 t* N3 }3 ^, _6 s' uVol.2 - 1998
% {/ X; @/ Z1 B- t# ~
! @, |# P( E6 m* ^: ]Tracklist
! R+ d8 w7 t7 q2 K( L) `01. Desperado-Emi Fujita0 E( i5 I3 R- L) Y
02. Fields of Gold-Eva Cassidy
( L6 B6 F; ~9 m( o03. Better be Home Soon-Andrea Zonn9 K; B; V6 M7 P* j
04. I Left My Heart in San Francisco-Jean Frye Sidwell
& L- h1 T+ m# k- S) u6 y8 Q05. Do That To Me One More Time-Jheena Lodwick+ N: L5 @4 {1 \& n
06. Fly Away-Corrinne May
% X6 v  T  l  ~, L6 b8 \07. That Ole Devil Called Love- Etta Jones1 H( G& H* u: g* {6 S3 a) ]6 E
08. Can't Take My Eyes Off You -Sofia Petersson
# H# Y8 m- ?! I8 @* O09. Both Sides Now-Jeanette Lindstrom & Steve Dobrogosz
/ u9 J5 |1 _- i6 N) G10. Stay-Alison Krauss6 R" S8 x7 O- B0 q. S0 v$ r
11. Someone to Watch Over Me- Susannah McCorkle
2 [1 D# g0 F* l2 T% g12. My Foolish Heart- Salena Jones
6 s; N! `6 L& X" g! i13. In a Sentimental Mood-Jacqui Dankworth
3 F, b: Z! g/ x4 p; v14. When I Fall in love-Claire Martin
8 A' G' g% Y1 }: u2 S$ m# _15. Cry Me a River-Tania Maria  w7 ?8 q) C  n

* ]$ {/ D/ b( w3 }+ U! wVol.3 -2004$ _6 k+ P7 o3 ?& P
. m6 I; p! S* `0 o+ A
Tracklist
6 r- @- a4 D7 j5 f( K9 S01. Sara K-Vincent
: I) i: T3 F0 x5 M02. Emi Fujita-Fields of Gold
' q. d- r4 u" _03. Cheryl Bentyne-Killing Me Softly with His Song2 f- O* {3 s8 J5 {% C: k! Q
04. Dina Blade-That's All' d! v" N- u* ?: J4 e0 r  X& F- m8 h
05. Salena Jones-We've Only Just Begun
  l" C! t# m9 k06. Jean Frye Sidwell-Alfie' Z1 l0 N5 v0 Q* U' H
07. Noon-Close to You
# P: |8 B* V9 {# m& m" u/ }( D' D7 E# j08. Janet Seidel-Secret Love
: z  ^0 f7 Q6 e09. Jackie Allen-You Become My Song
' I! l& y, b+ G" B; `+ H10. Alison Krauss-When You Say Nothing at All
% _4 h. s2 A- d8 t9 _2 ^# J11. Jaqui Dankworth-But Beautiful4 }! f. r& P: B4 ]! o
12. Leslie Tucker-In this Room
1 p2 d" i' M5 @3 M$ R13. Karen Lane-Photograph
) ]' Q) y+ b7 h9 @9 f1 R14. Jheena Lodwick-Morning has Broken
' W) f7 C7 h' U/ R5 J15. Rebecca Pidgeon-Auld Lange SyneBring It on Home to Me" M7 J, t9 F( U' F7 o
9 e& B8 J) g+ T+ R+ s7 D9 U) `; g
Vol.4 - 2005! m; @* e7 Y5 M7 G1 M- N& e

/ u' w/ J5 d  G0 i8 vTracklits
" @+ j( c7 l% T) c01. Salena Jones-You Don't Bring Me Flowers+ g9 a8 K2 Z, Y/ Q3 a) D; d  A
02. Jane Duboc-Lady Jane
6 h6 y0 R8 j7 c03. Tim Tamashiro-The Way You Look Tonight
5 G6 U, l/ X4 i1 I2 c. m04. Marianna Leporace-If' }. k: N; n, `- W0 o( ~  a2 X
05. WStacey Kent-What The World Need Now Is Love
& c" `! w9 s# L06. Alison Krauss-Gravity
& K# a9 X+ x  d3 H4 C/ M6 n* [07. Livingstone Taylor-Isn't She Lovely1 k; B/ B; {* R! m
08. Jheena Lodwick-A Child Is Born& \5 K$ h% Z% U& I7 I' U1 |
09. Noon-Sunny
4 ]( o6 g' B/ U3 U) d7 B3 S: z3 S& n) @10. Jean Frye Sidwell-Wind Beneath My Wings5 L: v  m& @. N
11. Sara Gazarek-Too Young To Go Steady
2 r  E* s, q0 O( K  L" Y12. Hayati Kafe-For All We Know' q, S1 H0 e: S' n1 P, y
13. Trisha O'Brien-Dindi: E  R& ?/ X& f
14. Susannah McCorkle-Manha De Carnaval
+ F/ N4 ~3 _4 x! f# P. k15. Al Somma-The Very Thought Of You  Y; |6 c6 F) U

# r: H' E* B- V; tVol.5 - 2007
$ y$ F) L! p! t+ f) m5 Y; t' d3 S* w5 [
Tracklist
# Y. u7 e: ~& ?) A5 W  p1 M+ U01. Alison Krauss & Natalie Mac Master-Get me through December
& d. z9 o; y* l6 }# E+ e- ~02. Noon-500 miles
* n6 g/ ?% j( J& t1 {2 W& T03. Emi Fujita-The rose1 M2 ]  V( ?% _. i
04. Stacey Kent-You've got a friend
3 S$ T2 x$ P& \05. Salena Jones-I don't want to miss a thing
. c7 g! L* G  m) h' w06. Janet Seidel-You belong to me; k6 P# ^  l# d
07. Emilie-Claire Barlow-Blame it on my youth# U! ?- J8 n9 D5 O( s! r/ N! [
08. Eva Cassidy-Bridge over troubled water& q! s) v; v8 R+ n
09. Lee Lessack & Susan Egan-The look of love
  k& d  U4 g7 S/ K5 b+ o10. Marianna Leporace-Bizarre love triangle 9 _. W9 A3 C$ G; F$ Q+ Z" c7 l
11. Roberta Gambarini-Smoke gets in your eyes
2 @2 _6 D" D+ N5 i% r12. Jheena Lodwick-A groovy kind of love
5 b3 j2 B' U7 K0 h' j13. Marcela-Loving you
* Z! Z2 `8 n  C# F3 T' t6 p14. Kimber Manning-What a wonderful world
. y1 l* J2 F, L7 G9 c! Q15. Ilona Knopfler-Alfie
; c5 [; m  v& {1 [$ j' J" Q" k
& z% x& ^! |) T! i; l5 tVol.6 - 2009
+ E- ^8 ?: {2 H* _1 G
$ M( m, @5 d1 I; y; r" x# wTracklist
2 o: o8 O" i8 N, J) X01. Lydia Gray - Sorry Seems To Be The Hardest Word6 X) J' K, u! {2 k: s, }& B
02. Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem. ?+ f& F" l1 X4 w4 c3 A
03. Angela - First Of May
/ @6 o7 S7 T/ O04. Emi Fujita - Longer
; J' g# z. n% b' @& w  q05. Keri Noble - Auld Lang Syne
3 _- T# `% w/ G+ ^' B0 [! Z06. Emilie-Claire Barlow - The Very Thought Of You
0 \7 A) d4 h* C- D- v07. Regina Velasquez - Leader Of The Band
& q8 e2 W" L5 ^8 b$ s3 }/ X; J" d08. Sarah Morgann - Through The Eyes Of Love
/ p# z. q# u  R7 [* C) N09. Eva Cassidy - Tennessee Waltz# ^: D! L5 g# N+ \/ N5 q6 o* v9 ~; u
10. Mary Ann Hurst - People Get Ready# B3 W! v% R/ k- C7 r" B& g
11. Pamela Luss With Houston Person - It's Too Late
+ O. M8 s  g5 A: D: H+ V12. Kelly Sweet - Ready For Love5 m; J) T% D4 {; Z' f, J3 U4 j
13. Salena Jones - A Song For You
. [2 u8 J+ i) |$ A9 O14. Noon - Long Ago And Far Away
& H. G$ C& T3 Z( |15. Niki King - Spartacus - The Look Of Love
$ w2 o, b6 z" s9 H  z  j% ?; c7 G2 h% Z# o+ E
Vol.7 - 2011+ g+ O+ h  s# J. |4 F
1 [$ t3 K* E( t7 R. r' F
01. Saskia Bruin - The Look Of Love2 d( B$ N7 }) j) j* H4 ~
02. Sarah Morrau - Vincent
- ]2 t+ R0 Y" M' k8 v! q3 R  J7 Q6 T03. Jeni Fleming Acoustic Trio - Time After Time
  e: w. Q3 e3 d/ |5 y2 s04. Emi Fujita - Your Song
& [4 ~" {/ n2 n8 A05. Halie Loren feat. Matt Treder - A Whiter Shade Of Pale0 e' R& _; J! |0 L
06. Eva Cassidy - True Colors* X# K! p: _7 G! p& ~1 h  M
07. Woong San - What The World Needs Now2 U& @. I- z" O) ?  y7 C* v
08. Jeanne Newhall - Hungry Heart$ S$ {! E2 ~* M1 `/ [6 o1 e+ d
09. Dina Blade - My Romance
4 L( Y( }  M8 ^1 w2 L0 ]10. Ela Lo - Have I Told You Lately
* `/ N3 \" U, t) c2 B1 S* f. h5 X11. Jheena Lodwick - For The First Time% U" B; @2 M, ~1 B
12. Noon - I've Never Been To Me
5 M! K2 t2 f7 S, b0 o5 I" q13. Kelly Sweet - Je t'aime
; T- s2 u0 C: q. Q/ V0 @14. Emilie-Claire Barlow - Breaking Up Is Hard To Do
# g2 R" b2 B' G3 ]! N, a2 j& e0 K- @6 i$ N4 P
# ?0 O$ B9 l$ L. D! A) {  ?
0 z9 O: \2 u( W
7

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
29
Đăng ký
12-10-2012
Bài viết
79
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 13:47 |Xem tất
thanks bác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
13-11-2012
Bài viết
50
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 17:55 |Xem tất
cám ơn bác
! t3 j' }% q7 e+ w3 O2 u
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

4

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Nơi ở
TP Hải Phòng
Thích
2
Đăng ký
25-9-2012
Bài viết
87
Bạn
0
Đăng lúc 19-12-2012 23:22 |Xem tất
Chân thành cảm ơn bác hacuongnp đã share bộ đĩa rất giá trị cho anh em nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
16-11-2012
Bài viết
57
Bạn
0
Đăng lúc 22-12-2012 21:01 |Xem tất
em ủng hộ bác hacuongnp đã up lên nhiều album hay! đặc biệt là tas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

2

Chủ đề

0

Fan

3

Điểm

New member

Thích
2
Đăng ký
19-12-2012
Bài viết
64
Bạn
0
Đăng lúc 23-12-2012 23:18 |Xem tất
hacuongnp gửi lúc 18-12-2012 22:11
) b# m. z# S* W2 V- KVocal Jazz, Blues, Mainstream Jazz, Traditional Pop, Ballads, Jazz Blues ( c3 ?, S& _& ?2 G! V
Flac track l EAC Rip$ S7 g5 j/ c' c6 W; Z% P8 y$ E, H8 d
Vol.1 ...

: ]) f5 z5 i" H) p: _4 uthanks bac
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-12-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-12-2012 10:16 |Xem tất
cámơn bạn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-12-2012
Bài viết
100
Bạn
0
Đăng lúc 25-12-2012 09:01 |Xem tất
thanks for shrare!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 25-12-2012 10:16 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 17-9-2019 14:10